نویسنده = ابراهیم فیروزی مجنده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 55-66

علیرضا محمدی.؛ ابراهیم فیروزی مجنده