برنامه ریزی شهری
1. تاثیر شاخص های کیفیت ادراک محیط سکونتی بر کنش متقابل اجتماعی پیوسته در محله باغ شاطر تهران

محمدحسن سعیدی مطلق؛ ناصر براتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.617

چکیده
  کیفیت ادراک محیط سکونتی به‌ عنوان ابزار برنامه ‌ریزان شهری درجهت ارتقا و ساماندهی محیط ، قابلیت فراهم‌ کردن بستر های لازم برای شکل ‌گیری و ارتقای کنش متقابل اجتماعی را دارند. وظایف واحد های همسایگی و محلات را می‌توان ابزاری برای افزایش تعاملات اجتماعی، مکانی برای رویارویی شهروندان با یکدیگر و مدیریت و هماهنگ ‌سازی فعالیت ‌های ...  بیشتر