معماری شهری
1. کاربرد تحلیل‌های ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی (نمونه‌ی موردی: شهر کرمانشاه)

اکرم اسفندیاری؛ عباس ترکاشوند

دوره 9، شماره 35 ، تابستان 1399، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.105

چکیده
  مجتمع­های مسکونی همچون هر برساخته‌ دیگری علاوه بر فضا و کالبد فیزیکی خود، حاوی بار ادراکی برای شهروندان هستند. کیفیت بصری، نقش مهمی در چگونگی شکل‌گیری این بار ادراکی دارد. بدین‌ترتیب، توجه به کارکرد ادراکی مجموعه‌های مسکونی به میزان زیادی وابسته به کیفیت بصری آن است که مقوله‌ای کیفی به شمار آمده و از این رو، تحلیل آن پیچیدگی‌های ...  بیشتر

طراحی شهری
2. بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل‌های مبتنی بر آیزویست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)

امیر شکیبامنش؛ یاسمن حکیمی

دوره 7، شماره 25 ، زمستان 1396، ، صفحه 101-115

چکیده
  یکی از مباحث مهم در تحلیل‌ بصری فضاهای شهری، موضوع رؤیت‌پذیری آنها می‌باشد که در سال‌های اخیر، به‌ویژه با توسعه فناوری و گسترش نرم‌افزارهای رایانه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در مطالعات شهری یافته است. این در حالی است که یافته‌های بسیاری از پژوهش‌ها و مطالعات اخیر بیانگر وجود ارتباطی تنگاتنگ میان رؤیت‌پذیری کالبدی و رفتارهای احتمالی ...  بیشتر