پایداری شهری
1. تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (مورد پژوهی: شهراصفهان)

زهرا بابایی فروشانی؛ یونس چنگلوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.781

چکیده
  در این تحقیق اطلاعات باد از ایستگاه هواشناسی اصفهان درمیانگین گرمترین روز(30 تیرماه)و سردترین روز(30 دی ماه)از ماه درسال1396برای انجام مطالعاتCFDدر مورد توزیع باد در سه پیکره بندی شهری(سنتی، شطرنجی و بلندمرتبه گسسته)در مقیاس محلی که معرف شاکله کلی از ریخت گونه شهر اصفهان می باشند، استفاده شده است و شبیه سازی عددیCFDدر نرم‌افزارهایEnvi-met ...  بیشتر