برنامه ریزی شهری
1. سناریونگاری اثرات کالبدی و عملکردی توسعه شهر گردشگری شاندیز

مژگان ثابت تیموری؛ علی علیزاده زوارم؛ ساجده باغبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.461

چکیده
  شهر شاندیز در استان خراسان رضوی به دلیل برخورداری از جاذبه‌های مختلف گردشگری یکی از مهمترین مقاصد گردشگری این استان به شمار می‌آید. در کنار پیامدهای مثبت توسعه‌ی گردشگری در این شهر نظیر بهبود ارائه‌ی خدمات و امکانات مختلف، مواردی نظیر تخریب اراضی کشاورزی نیز از آثار و پیامدهای منفی آن محسوب می‌شوند. مدیریت مناسب در چنین وضعیتی ...  بیشتر