شناسایی ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات مخصوص و سلامت، منطقه 11 شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

چکیده

امنیت یکی از نیازهای پایه و حقوق بنیادی انسانی است. از آن‌جا که فضاهای شهری درحقیقت ظرف و بستر تعاملات اجتماعی را تشکیل می‌دهند، می‌بایست بتوانند امنیت استفاده‌کنندگان خود را تأمین کنند. در غیر این صورت، افراد جز در صورت لزوم و اجبار حاضر به گذران وقت خود در آن‌ها نخواهند بود و این امر می‌تواند به کاهش پویایی و سرزندگی فضا‌های مذکور و درنهایت تبدیل آن‌ها به فضاهایی مرده و بدون نظارت اجتماعی بینجامد. این موضوع، به‌ویژه در مورد بانوان، به دلیل آسیب‌پذیری بالاتر آن‌ها از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. با توجه به رابطه متقابل محیط و رفتار، بدیهی است که ویژگی‌های محیطی در ایجاد احساس امنیت یا ناامنی در استفاده‌کنندگان(افراد) تاثیر بسزایی دارد. بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شده که از طریق شناسایی این ویژگی‌ها، زمینه ایجاد فضاهای شهری ایمن و امن و امکان حضور فعال بانوان در عرصه عمومی به دور از اضطراب‌های محیطی فراهم شود.
در این راستا، در مرحله نخست، تلاش شده با مطالعه متون و ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش، چهارچوبی از عوامل، شاخص‌ها و متغیرهای تعریف‌کننده و تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری تدوین شود. سپس چهارچوب تدوین‌شده در محدوده‌ای که به‌عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش حاضر معرفی شده (محدوده محلات مخصوص و سلامت، واقع در منطقه 11 شهرداری تهران)، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی استفاده شده است. درنهایت، پس از انجام مشاهدات میدانی، برگزاری چندین جلسه بحث متمرکز گروهی با حضور بانوان و مصاحبه عمیق با کارشناسان و مسئولان محدوده مطالعاتی، پرسش‌نامه‌ای تنظیم و توسط 200 نفر از بانوان محدوده مطالعاتی پاسخ داده شده است. از مجموع مطالعات انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت عوامل مکانی (فرم، عملکرد و معنا) در تعریف و سنجش احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of Environmental attributes contributing to women’s’ Security in Urban Spaces (Case Study: Makhsus and Salamat Neighborhoods, Tehran’s 11th Region)

چکیده [English]

Security is a basic and fundamental human need rights. In other words, security is the essence of survival and the basis of the collective life and the establishment of small communities and cities. It is so significant that Islam clearly stressed its importance. In addition, security has two important aspects which are the objective and subjective (the feeling and perception of security) aspects. One of the factors affecting the feeling and perception of safety and security is the personal and individual characteristics. Based on this issue, women (who are among the most vulnerable groups) were chosen as the target group of this research.
As urban areas are the bed and place of the city interactions, they should be able to provide the safety and security of the users. If one area is unsafe or unsecure, people do not spend much of their time in that area and this causes the loss of liveliness and turns that area into a dead and inactive one. Women inability in using the urban areas only because such areas are insecure is somewhat against the principles of social justice due to which being able to use the urban areas with safety and security is one of the basic rights of the citizens. Obviously, the first step for making urban spaces secure and safe is recognizing the contributing factors on fear of crime. A noticeable proportion of these factors is related to the environmental attributes on the grounds that some physical characteristics may make the space ready and suitable for criminal acts and encourage the offenders for offences.
In regards the effect of the environment specifications on people’s behavior, feeling and perception, in this study, finding the environmental effective specifications on women’s feeling and perception of safety and security is investigated. In fact, this research aims to obtain the answer to the question of what qualified urban space specifications lead to a sense of security and safety by women. First, existing literature of the research topic and the related hypotheses was studied and then the conceptual framework of the research (environmental effective specifications on women’s feeling and perception of security) was developed. Thereafter, the mentioned framework in the area of Makhsus and Salamat neighborhoods (as the case study area of this research) was experimented on. A combination of quantitative and qualitative methods were applied through such techniques as field surveys, focus group discussions, in-depth interviews and questionnaires. In addition, different statistical methods were applied in order to analyze the data
The findings of the research illustrate an obvious relationship between the form, activity and meaning of environment with women’s feeling and perception of security in urban areas. In other words, the confusion and chaos in each one of these 3 parameters can cause a level of anxiety, stress or fear in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • fear
 • Urban Spaces
 • women
 • Makhsus and Salamat neighborhoods (Tehran)
 • Alford, R. P. (2012). “Broken Windows Theory of International Corruption”, Ohio State Law Journal, 5(73), 1253-1282.
 • Alikhah, F. and Najibi Rabiee, M., (2006). Women and Fear of the crime in the urban spaces, Social Welfare Journal, 6 (22), Pp: 109-131 [in Persian].
 • Bagh-e-Andisheh Engineering Consultants, (2014). The report of the Healthy and Special Neighborhoods, The Office of Renovation of the Healthy and Special Neighborhoods, Tehran [in Persian].
 • Bazargan, A. and Sarmad, Z., (1997). Method of Research in Behavioral Science, Agah Publications [in Persian].
 • Bemanian, M. and Mahmoodinejad, H., (2008). A study on the effective parameters of the feeling of urban security: Case Study: Kerman City, Urban Management Journal, Vol.4, No. 19, Pages 59-72 [in Persian].
 • Bemanian, M. and Mahmoodinejad, H., (2009). Security and Urban Design, Helleh/Tahan Publications [in Persian].
 • Brown , B. B., Perkins, D. D., & Brown .G., (2004). “Crime, new housing, and housing incivilities in a first-ring suburb: multilevel relationships across time”, Housing, 301-345.
 • Buss, D. M, Larsen, R. J. & Westen, D. Semmelroth. (1992). “Sex differences in jealousy: Evolution, physiology and psychology” , Psychological Science, Vol.  3, No.4, Pp: 251-254.
 • Buzan, B. (1983). “People, states, and fear: the national security problem in international relations”, University of North Carolina.
 • Cinar, Eylem Akman and Cubukcu, Ebru, (2012). “The influence of micro scala environmental characteristics on crime and fear”, Social and Behavioral Sciences, Procedia, 83-88.
 • Clarke, R.V.G. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Harrow & Heston Publishers.
 • Cozens, Michael and P., Saville and G., Hillier D., (2005). “Crime prevention through environmental design (CPTED):a review and modern bibliography”, Property Management, 328-356.
 • De Jesus, Puleo M. E. and Shelton, R. C., and M. Emmons, K., (2010). “Associations between Preceived Social Environment and Neighborhood Safety” Health Implications. Health Place, 1007-1013.
 • Drags and Crime Prevention Committee (2013). Inquiry into the Application of Safer Design Principals and Crime Prevention through Environmental Design. Authority Government Printer for State of Victoria.
 • Foster, S. and Giles-Corti ,B. and Knuiman, M. (2011). “Creating safe walkable streetscapes: Does house design and upkeep discourage”, Environmental Psychology, 79-88.
 • Foster, S. and Giles-Corti ,B. and Knuiman, M. (2011). “Neighbourhood design and fear of crime: A social-ecological examination of the correlates of residents’ fear in new suburban housing developments”, Health & Place, 1156-1165.
 • Haji Ahmadi Hamedani, A. and Majedi, H. and Jahanshahlou, L., (2015). Investigation of the effective parameters on the increase on women social activities in urban spaces: Case Study: Poonak Neighborhood (Golestan St.) of Tehran City, Urban Studies Journal, 14 (1), Pp: 47-60 [in Persian].
 • Hiller, B. (1996). “Cities as Movement Systems”, Urban Design International, 1(1), 47-60.
 • Hooman, H., (1994). scientific methods in behavioral sciences, Parsa Publications [in Persian].
 • Jacobs, J. (1965). “The Dead and Life of Great American Cities”, Random House.
 • Jagori, Team, (2010). “Underestanding Women's Safety: Towards a Gender Inclusive City”, Research Findings, Delhi, Jagori.
 • Kagawa-Singer, M. and V. Padilla, G. and Ashing-Giwa ,K. (2010). “Health-Related Quality of Life and Culture”, Seminars in Oncology Nursing, 59-67.Lubuva, J. and Mtani, A., (2004).  Urban Space and Security: A Case of the Dar es Salaam, Safety Audits for Women.
 • Kargar, B. and Rahim, S., (2013). City, Suburb and Social Security (With a look at the southern suburbs of Tehran and Islam Shahr), 2nd Edition, Geography Department Publications of Military Forces [in Persian].
 • Koskela, H, and Pain, R., (2000). “Revisiting Fear and Place: Women's Fear of Attack and the Built Environment.”, Geoforum, 269-280.
 • Loukaitou-Sideris, A. and Liggett ,R., and Hiseki, H., (2002). “The geography of transit crime” Documentation and Planning Education and Research, 135-151.
 • Lubuva, J. & and Mtani, A. (2004).  Urban Space and Security: A Case of the Dar es Salaam, Safety Audits for Women.
 • Mair, Christina, (2010). “Neighborhood stressors and social support as predictors of depressive symptoms in the Chicago Community Adult Health Study; Health & Place”, 819-811.
 • Mirhoseini, Z., (2008). Sociological survey of the reasons and effective parameters on the women’s fear of crime in Tehran, M. S. Thesis, University of Tehran, Sociology Faculty [in Persian].
 • Moser, C O.N., (2004). “Urban Violence and Insecurity: An Introductory Roadmap.” Environment and urbanization, 3-16.
 • Nasiri, M., (2003). Addiction and its relationship with the people occupation in urban spaces, Geographical Studies Journal, 18 (70), Pp: 91-104 [in Persian].
 • Newman, O. (1973). “Defensible Spaces: People & Design in Violent City”, Architectural Press.
 • Pain, R.( 2000). “Place, Social Relations and the Fear of Crime: a review”, Progress in Human Geography, 365–387.
 • Pitner, R. O. and ManSoo ,Y. and Brown, E., (2012). “Making neighborhoods safer: Examining predictors of residents’ concerns about neighborhood safety”, Journal of Environmental Psychology, 43-49.
 • Rajabi, A. and Azimi, A., (2015). Women’s feeling of security in tourist towns with a look to the urban designing, Women Journal, (6) 3, Pp 81-102 [in Persian].
 • Saremi, H. and Saremi, M., (2011). Investigation and analysis of the effective parameters on the forming of the secure town according to the Islam sight of view, Urban Management Journal, 9 (27), Pp: 7-18 [in Persian].
 • Schneider, R.H. and Kitchen, T. (2007). “Crime Prevention and the Built Environment”, Routledge.
 • Schweitzer, J.H. and Kim, J.W. and Mackin, J. R. (1999). “The Impact of the Built Environment on Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhood”, Journal of Urban Technology, 3 (6), 59-73.
 • Zahm, Diane (2007). Using Crime Prevention through Environmental Design in Problem Solving. Problem Solving Tools Series Guide. No.8, U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services.