ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار گروه شهرسازی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، استاد گروه شهرسازی

3 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایده توسعه حمل‌ونقل محور (TOD) در سطح خرد با ارائه راهکارهای طراحی شهری زمینه‌محور، بر گسترش اجتماعات محلی و باهمستان‌های زیست‌پذیر تأکید می‌کند. باهمستان‌هایی پویا، کارا، سرزنده و مشوق تعاملات اجتماعی که گسترش آنها از اهداف و انگاره‌های پایداری در طراحی شهری است. از این رو این نوشتار در رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه‌های مرور متون و منابع، استفاده از اسناد تصویری و مصاحبه، درصدد تدقیق نقش توسعه حمل‌ونقل محور، به عنوان یک راهکار، در تحقق طراحی شهری پایدار باهمستان‌ها و ارتقای کیفیت زندگی و قابلیت زیست‌پذیری در بافت‌های شهری است. هدف از انجام دادن این پژوهش، شفاف‌سازی رابطه رویکرد TOD با طراحی شهری باهمستان‌های زیست‌پذیر، بازشناسی اهداف، مزایا، مفاهیم و راهکارهای اجرایی مرتبط با TOD، تبیین لزوم بهره‌گیری از فواید حاصل از سیستم حمل‌ونقل عمومی کارا در توسعه بافت‌های شهری و ارائه فرآیند طراحی شهری حمل‌ونقل محور اجتماعات محلی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

---

نویسندگان [English]

  • m. r. 1
  • m. p. 2
  • A. T. 1
  • A. S. 3