بررسی تأثیر ابعاد سلامت بر انتخاب مسکن استیجاری در بین شهروندان شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز

2 دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

3 دانشگاه ازاد شیراز

چکیده

وضعیت اقتصادی افراد در جوامع کنونی، نقش مهمی در گرایش به زندگی آنها در گونه‌های آپارتمانی و تبدیل آن به یک الگوی رایج در مسکن شهری دارد. این در حالی است که زندگی در این گونه فضاها با مشکلات عدیده‌ای چون افزایش میزان کمبود ویتامینD ، اضافه وزن و کاهش سلامت جسمانی، انواع آسیب‌های اجتماعی، کاهش فضاهای شخصی و کاهش سطح سلامت روانی همراه است که این موارد خود تهدید کننده سلامت ساکنین به شمار می‌رود. با این حال از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، سلامت به معنای تأمین هم زمان سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی افراد است. لذا به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی افراد، تأثیر مستقیم و بی واسطه‌ای بر کیفیت زندگی و تامین سلامت آنها دارد. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی سه بعد سلامت در ترجیحات مردم با وضعیت اقتصادی متفاوت، به هنگام انتخاب مسکن آپارتمانی و اولویت مؤلفه های تأثیر گذار در انتخاب آنها در این سه حوزه است. به عبارت دیگر پژوهش حاضر به دنبال آن است تا روشن نماید کدام بعد سلامت در ترجیحات افراد در انتخاب مسکن در اولویت قرار دارد و آیا وضعیت اقتصادی مردم بر ترجیحات آنان تأثیر گذار است یا خیر؟ به همین منظور روش پژوهش حاضر، ترکیبی از نوع توصیفی- پیمایشی انتخاب شده و از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS23 جهت تحلیل داده‌ها و از آزمون‌های فریدمن و آنوا، جهت به آزمون گذاشتن فرضیات بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، مبین آن است که میان سطح اقتصادی افراد بر نوع ترجیحات آنها در انتخاب مسکن از بعد سلامت تاثیرگذار است؛ به این ترتیب که توجه به شاخص-های سلامت روان در بالاترین سطح در انتخاب مسکن برای همه اقشار اقتصادی قرار دارد و با افزایش توان اقتصادی خانوار، توجه به شاخص-های سلامت اجتماعی بر شاخص‌های سلامت جسمانی پیشی می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Preferences of Individuals in Choosing the Optimal Housing Component in Terms of Health

نویسندگان [English]

  • aliakbar heidari 2
  • maryam haghayegh 3
2 yasuj university
3 azad shiraz university
چکیده [English]

The rapid population growth and the transformation of apartment ownership into the dominant form of urban housing have created new challenges in human health. An increase in "vitamin D" deficiency, overweight and physical health reduction, social isolation and a variety of social injuries, personal space reduction, decreased mental health, are some of the consequences, and threatening the health of the residents. While from the World Health Organization's point of view, health means: providing three dimensions, physical, mental, and social at the same time. In addition to the above, it seems that the economic index has a direct and immediate impact on the quality of life and health of individuals. To this end, the present study seeks to investigate three dimensions of health in people's preferences with different economic conditions when selecting apartment housing and prioritizing the components that influence their selection in these three areas, from the perspective of the achievements of cooperation with the field of architecture IN Medical science, psychology and social sciences.The method of this study is a combination of descriptive-survey method. The SPSS 22 and AMOS23 software were used to analyze the data ,Friedman and anova test to test the hypotheses. The results of this research indicate that the economic and livelihood status of individuals affects their preferences and their attention to the three dimensions (physical, mental, and social) of health in the realm of housing.The method of this study is a combination of descriptive-survey method. The SPSS 22 and AMOS23 software were used to analyze the data ,Friedman and anova test to test the hypotheses. The results of this research indicate that the economic and livelihood status of individuals affects their preferences and their attention to the three dimensions (physical, mental, and social) of health in the realm of housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • residential architecture (apartment)
  • physical health
  • mental health
  • social health