سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری (مورد مطالعه: شهر کرج و روستاهای پیرامونی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، خراسان جنوبی، قائن، ایران

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

همواره برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری، مستلزم توجه به مساله عرضه و تقاضا است. در این میان، به‌طور‌خاص حوزه بازاریابی گردشگری متکی بر شناخت ویژگی‌های بخش عرضه و تقاضا می باشد. بر این اساس در این پژوهش به سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری با تاکید بر تحولات نظام سرمایه داری در شهر کرج و روستاهای پیرامونی آن پرداخته شد. به طورکلی این پژوهش از نوع کمی است. جامع آماری این تحقیق شامل متخصصان مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین شامل جامعه محلی می باشد که در قالب دو دسته ساکنین شهر کرج و روستاهای پیرامونی به عنوان متقاضی سفر و شرکت های مسافرتی در شهر کرج به عنوان عرضه‌کننده سفر، مورد بررسی قرار گرفتند. نظرسنجی از متخصصان به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس و نمونه گیری از ساکنین به روش نمونه گیری تصادفی ساده، و نمونه گیری از شرکت های مسافرتی نیز به روش تمام شماری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوی رفتاری متقاضیان سفر بین ساکنین شهر کرج و روستاهای پیرامونی، با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس رفتار ساکنین روستاهای پیرامونی با میانگین وزنی 521/0، متمایل به ویژگی های گردشگری فوردیسمی- پسافوردیمی است؛ در مقابل بررسی الگوی رفتاری ساکنین شهر کرج نشان داد که با میانگین وزنی 711/0، متمایل به ویژگی های گردشگری نسبتا پسافوردیسمی هستند. در این میان، الگوی رفتاری شرکت‌های مسافرتی در شهر کرج، با میانگین وزنی 751/0، به ویژگی های گردشگری پسافوردیسمی متمایل است. در مجموع، الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری در شهر کرج، نسبتا پسافوردیسمی ارزیابی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Behavior Pattern of Supply and Demand in Tourism Based on the Changess of the Capitalist System (Case: Karaj City and Surrounding Villages)

نویسندگان [English]

  • mehdi Mododi Arkhudi 1
  • sajad ferdowsi 2
1 Assistant Professor of Department of Geography, Faculty of Humanities Sciences, Bozorgmehr University of Qaenat, South Khorasan, Qaen, Iran
2 Ph.D. Candidate in Tourism, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Always planning for tourism development requires attention to supply and demand. In the meantime, tourism marketing in particular relies on knowing the characteristics of supply and demand. Accordingly, in this study, the behavior pattern of supply and demand of tourism was assessed with based on the changess of the capitalist system in the city of Karaj and its surrounding villages. Generally, the type of this research is quantitative. The statistical population of this research includes experts in the field of research topic and the local community that were surveyed as two categories of residents of Karaj and surrounding villages as travel applicants and travel companies in Karaj as travel suppliers. The sampling of the experts was done by purposeful and convenience sampling method and the sampling of the residents was done by simple random sampling method and the sampling of the travel companies was done by the complete enumeration method. The results of the present study showed that the behavior pattern of travel applicants is different between the residents of Karaj and the surrounding villages. Accordingly, the behavior of the residents of the surrounding villages, with a weighted mean of 0.521, is inclined to the characteristics of fordism- post-fordism tourism; On the other hand, surveying of the behavior pattern of the residents of Karaj, with a weighted mean of 0.711, showed that they are inclined to the characteristics of postfordism tourism. Meanwhile, the behavior pattern of travel companies in Karaj, with a weighted mean of 0.751, is inclined to the characteristics of post-fordism tourism. Overall, the behavior pattern of tourism supply and demand in the city of Karaj is assessed as relatively post-fordism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Capitalist System
  • Fordism
  • Post-Fordism
  • Marketing