نویسنده = اکبرزاده، میثم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 5-14

مصطفی طوقی؛ میثم اکبرزاده؛ علی صبوحانیان