نویسنده = احمدپور کلهرودی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 91-100

حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان