نویسنده = فنی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 91-100

شهرزاد مقدم؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان