نویسنده = معززی مهر طهران، امیر محمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 79-91

محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران