نویسنده = آقایی زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت مسکن سالم در شهر ها: نمونه موردی شهر اردبیل

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 99-111

هادی کریمی بنه خلخال؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ اسماعیل آقایی زاده