نویسنده = امین زاده، بابک
تعداد مقالات: 1
1. مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول TOD (مورد مطالعه: منطقه ۱۲ شهر تهران)

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 17-28

مهرداد رحمانی؛ سعید رستگار؛ بهرام امین زاده؛ شیوا نوری؛ بابک امین زاده