نویسنده = بهمن پور خالصی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 105-116

فرشاد نوریان؛ حمیدرضا بهمن پور خالصی