نویسنده = جمشیدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 43-58

حامد قادرمزی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی