نویسنده = پورجعفر، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
2. تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 41-54

آمنه نصرابادی؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی


3. ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 59-74

مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی