نویسنده = حاتمی خانقاهی، توحید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در محلات جدید و قدیم شهر اردبیل

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 17-28

توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری؛ بهاره سلمانیان؛ نگین تاج الدینی