نویسنده = ابراهیم پور، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

سید مهدی معینی؛ بهاره ابراهیم پور