نویسنده = حاجی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 37-52

شهرام پشاه آبادی؛ کرامت اله زیاری؛ مهسا حاجی؛ اسعد مرادی