نویسنده = محمدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-39

علیرضا محمدی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا