نویسنده = مؤذن، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 31-42

ابوالفضل مشکینی؛ سید موسی پورموسوی؛ سهراب مؤذن