نویسنده = علیزاده، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 5-18

هاشم داداش پور؛ فرامرز رستمی؛ بهرام علیزاده