نویسنده = محمدابراهیم زاده سپاسگزار، صمد
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 27-42

شریفه سرگلزایی؛ صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار