نویسنده = رشیدی، نعیمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 83-92

احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی