نویسنده = پاشازاده، اصغر
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 77-92

ارسطو یاری حصار؛ محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده


2. شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 31-44

محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ مریم جامی


3. بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 83-92

عطا غفاری گیلانده؛ سید میلاد حسینی؛ اصغر پاشازاده


4. سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-62

علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده