نویسنده = حاجی احمدی همدانی، آذین
تعداد مقالات: 2
1. معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 3-16

آذین حاجی احمدی همدانی؛ حمید ماجدی؛ لعلا جهانشاهلو