نویسنده = عبدالله زاده، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 95-108

امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست