نویسنده = حسینی علمداری، آرش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 33-42

مهرداد کریمی مشاور؛ آرش حسینی علمداری؛ محمدآزاد احمدی