نویسنده = صفرزائی، عبدالغنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با تاکید بر توانمندسازی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 17-28

خدارحم بزی؛ اکبر کیانی؛ عبدالغنی صفرزائی