فصلنامه مطالعات شهری دانشگاه کردستان براساس جلسه ی مورخ 1388/10/20 به شماره ی ثبت 88/10459 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 161927 مورخ 1390/08/22 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نموده است.

 
 
 
 
شماره جاری: دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 3-146 

5. تحلیل وضعیت بوم شناختی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: تبریز)

صفحه 61-75

حسن محمودزاده؛ موسی واعظی؛ مائده باکویی؛ رحیمه رستمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی جانشین سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-2875

ابر واژگان