نویسنده = محمد مهدی عزیزی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 59-72

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست