اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

2 مدرس دانشگاه

چکیده

از آنجایی که اساس دیدگاه شهر خلاق، بهره­گیری از توان همه شهر برای رشد فضاهای عمومی، فرهنگ، امنیت، ایمنی و ارتباطات می­باشد، یکی از مهمترین ابزارهایی که می­تواند به این امر کمک کند، فناوری­های نوین از جمله شبکه­های ارتباطی والکترونیک می­باشد.در این پژوهش ویژگی­هایی مانند تنوع، فراگیری و به روز بودن به عنوان شاخص­های فناوری اطلاعات در راستای تحقق شاخص­های شهر خلاق، خلاقیت و توان بومی، ساختار کالبدی_فیزیکی شهر و ویژگی­های اجتماعی_اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی_تحلیلی می­باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. داده­های میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 210 نفر از کارشناسان شهرسازی و30 نفر از کارشناسان فاوا در شهر اصفهان به دست آمده است. برای سنجش اثرگذاری فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی بر ساختار کالبدی_فضایی شهر از روش مدل­سازی معادلات ساختاری در محیط نرم­افزار آموس گرافیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عامل به روز بودن بر همه ابعاد شهر خلاق یعنی خلاقیت وتوان بومی، ساختار کالبدی_فیزیکی شهر و ویژگی‌‌های اجتماعی_اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین تأثیر آن، مهم‌‌تر از عوامل دیگر (مانند فراگیر بودن و تنوع فناوری‌های نوین) می‌‌باشد. عامل فراگیر بودن تنها بر خلاقیت و ارتقای توان بومی و عامل تنوع فناوری‌‌های نوین بر روی عملکرد اجتماعی_اقتصادی شهر اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of modern information and communication technologies on the city physical and spatial structure using creative city approach (Case Study: Isfahan City)

نویسنده [English]

  • ahmad shahivandi 1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative City
  • new information and communication technologies
  • Diversity
  • universality
  • being up to date
-          Aurigi, A., and Graham, S. (2000). ‘Cyberspace and the city: the virtual city in Europe’, in G. Bridge and S. Watson (eds). A companion to the city. Oxford: Blackwell, 489-502.

-          Brener, N., and Keil, R,.(2008). The global cities Reader Oxon Routledge Cultural globalization and change in the urban form of metropolis cities. in 39th so carp congress.

-          Dadpoor,S,.(2009).places that attract Creative class by urban planning(Case study: design guide for a part of Tehran). Shahid beheshti university MS Thesis. [In Persian

-          De Filippi, F., and Balbo, R,. (2011). Planning for real: ICT as a tool in urban regeneration, The Built & Human Environment Review, Volume 4, Special Issue1.

-          Forozan,Y., and Forozan, H,. (2014). Developments in urban space in the age of information technology. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4, 174-180.

-          Frinback, J., and Shaffer, G,. (2010). Urban planning unplugged: How wireless mobile technology is influencing design elements in seven major US cities. Communications of the Association for Information Systems 27(1): 35. Google Scholar.

-          Fu, C,. Cooper, G., and Aouad,G,.(2005). Sustainable Urban Planning & Design with ICT Support   An Introduction of VivaCity 2020 Project, Salford University, Available online at: https://www.seek.salford.ac.uk/user/profile/publications/view.do?publicationNum=4146

-          Hafeznia,M,.(2004). Introduction to research in the humanities. Samt Publications .[In Persian

-          Hospers, G.J,. (2003). Creative cities, breeding places in the knowledge economy. Bitish Journal of Knowledge, Technology & Policy,16,143-169.

-          ICT in urban services,(2015).Intelligent public transit system, Singapore, the national institute of urban affairs(NIUA): https://smartnet.niua.org/content/de332da7-8b7f-4f52-8204-4b2617c7110c.

-          Jalali,A,.(2004):Electronic city, iran university of Science & Technology Publications, second edition,tehran. [In Persian]

-          James, P,. Fernando, T,. Hamilton, A,. and Curwell, S,. (2004). Enhancing the Decision- Making Process in Urban Spatial Planning Using Advanced ICT, University of Salford.

-          Kordi,A,.(2007).The basics of creativity in urban management (Sazmanfrda, creative agency,shahrdariaha,NO.79. [In Persian]

-          Landry, C,H,. (2000), the creative city: A toolkit for urban innovators. London: Earth scan.

-          Ludlow,D,.Paola Mauri,M., and Caranti C,.(2013). Smart Cities and Urban Governance. The urbanAPI Project: Bologna Case Study, Rome, Italy. http://programm.corp.at/cdrom2013/papers2013/CORP2013_50.pdf

-          Medeiros, N,. (2005). Planning for creativity: the case study of winnipeg’s exchange district, Master degree project, faculty of environmental design, University of Calgary.

-          Mitchell, W,.( 2000). e-topia ,”urban life, but not as we know it”, Cambridge. Massachusetts: MIT Press.

-          Mitra, A., and Schwartz, R,L,. (2001). " From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship between real and Virtual Spaces". Journal of Computer-Mediated Communication,7, 21-38.

-          Moosavipour,E,. (2016). Analysis of the impact of modern technologies on the realization of the creative city Case Study: Isfahan, Urban and Regional Planning Master thesis, Art University of Isfahan. [In Persian]

-          Navabakhsh, M, and Motlaq, M,.(2009). Effects Of  Urban Information and Communication Technology on Sustainable Development.3th IT Conference,  Tehran

-          Nemoto, T,. Visser, J,. and Yoshimoto, R,.(2001).Impacts of Information And Communication Technologies on Urban Logistics System, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

-          Nunes Silva, C,. (2010). Handbook of Research on e-Planning: ICTs for urban development and monitoring,”, University of Lisbon, Lisbon, Portugal:http://www.igi-global.com/Bookstore/TitleDetails.aspx?TitleId=41793&DetailsType=Preface.

-          Oregi, X a., Rothb, E,. Alsemab, E., van Ginkelc,M., and  Struikd, D,. (2015) Use of ICT tools for integration of energy in urban planning projects , 7th International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), The Hague, The Netherlands, Available online at www.sciencedirect.com

-          Rabiee,N., and bemanian,M,.(2009).Evaluation of the physical transformation of the city in the era of information technology   Articles Collections of Second International Conference of electronic municipal . Tehran, "the Interior Ministry, municipal organization of country. [In Persian]

-          Renner,H,.(2008).Information and Communication Technologies  for  Sustainable Cities Experts Consultation Workshop Brussels, organised by  the Unit “ICT for Sustainable Growth” European Commission.http://cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/sustainable-growth/cities-workshop-report-08_en.pdf

-          Research Center of Islamic Council of Mashhad,.(2006) .mashhad.ir/web_directory/34781. [In Persian]

-          Rezai,M,.(2004).The role of information and communication technologies in urban design according to new concepts of urban planning . Urban PhD thesis, Tehran Azad University. [In Persian]

-          Shahivandi,A,. (2011).Spatial analysis capabilities to achieve the electronic city in Isfahan. Geography and Urban Planning PhD thesis, University of Isfahan. [In Persian]

-          Shafiee,Z.,farokhian,F.,mirghadr,L,. (2014).Esfahan As a creative city of crafts with tourism development approach, joghrafiaye iran international scientific - Research Journal,NO.43,page 251-278. [In Persian]

-          Short, J ,R,. (2006). Urban Theory, A critical Assessment. New York: Palgrave Macmillan

-          Steve, Jones,. (2011). Infrastructures, the Internet and Urban Planning in Journal of  Inspiring Better Cities, 23,67-81.

-          Talvitie, Juha,. (2003). The Impact of Information and Communication Technology Urban And Regional Planning. European Journal of Spatial Development, 10, 211-223.

-          Villa, N., and Mitchell,s,.(2010). Connecting Cities Achieving Sustainability Through Innovation, : Cisco IBSG.https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/Connecting_Cities_Sustainability_Through_Innovation_IBSG_1021FINAL.pdf

-          Ziari,K.,mohammadpour,S.,manoochehri,A., and eyvazloo,M,.(2010).The importance of urban information and communication infrastructure development in the globalization process of cities.joghrafiaye ensani scientific - Research Journal,3(2). [In Persian]