برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 استاد

3 مربی

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت پویای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه­ اقتصاد جوامع انسانی ایفا می­کند. گسترش گردشگری بر درآمد ملی، منابع ارزی، اشتغال و دیگر شاخص­های کلان اقتصادی تأثیرگذار است. در واقع در عصر حاضر، با توجه به مقوله جهانی‌ شدن اکثر کشورها و شهرها سعی دارند با برنامه­ریزی­های مناسب در محیط رقابتی به وجود آمده جایگاه رقابتی خود و متعاقب آن کیفیت زندگی اجتماعات خود را بهبود بخشند. در تحقیق حاضر اهداف زیر دنبال می­شود:1- تعیین جایگاه گردشگری استان کردستان با رقبای منطقه­ای، 2- شناسایی مهم­ترین منابع و قابلیت­های گردشگری کردستان که دارای ویژگی (VIRO)( نادر بودن، تکرار نشدنی، تقلیدناپذیر و غیرقابل جایگزین) هستند و 3- شناسایی مهم­ترین عوامل کلان تأثیرگذار بر گردشگری کردستان. یکی از روش­های برنامه‌ریزی در زمینۀ گردشگری برنامه­ریزی راهبردی و استراتژیک با تکنیک Meta-SWOT است. تکنیک Meta-SWOT براساس رهیافت داخل به خارج و به ‌نوعی دیدگاه مبتنی بر منابع است. داده­ها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و سپس به‌صورت میدانی و نظرخواهی از 25 نفر از کارشناسان متخصص در امر گردشگری که به روش هدفمند انتخاب‌ شده‌اند، تهیه ‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می­دهد که مهم­ترین عوامل کلان تأثیرگذار بر گردشگری کردستان عبارتنداز مدیریت کلان کشور، سیاست­های خارجی دولت و تحریم­های بین‌المللی. عدم تخصیص بودجه به امر گردشگری و عدم توجه به صنعت گردشگری در سطح کشور از دیگر عوامل اثرگذار بر گردشگری کردستان است. مهم‌ترین رقبای منطقه­ای گردشگری کردستان در افق سند چشم­انداز 1404 استان­های کرمانشاه و همدان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tourism Strategic planning of Kurdistan province based on the regional competitiveness using meta-swot technique

نویسنده [English]

  • nemat shakarami 1
-  Agarwal, R. Grassl, W. & Pahl, J. (2012). Meta-SWOT: introducing a new strategic planning tool. Journal of Business Strategy33(2), 12-21.‏

-  Andriotis, K. (2005). "Community groups' perceptions of and preferences for tourism development: Evidence from Crete." Journal of Hospitality & Tourism Research 29(1): 67-90.

-  Anhalt, S. (2011).Competitive Identity (New Brand Management for Nations, Cities, and Regions). Translators; Akbari Motlagh, M. Shakeri, M. Sharifi, M. (Specialized Publications of Architecture and Urban Development), Mashhad. ]InPersian[

-  Badri, S. Rezvani M. Torabi .Z. & Malekan.A (2015). Meta SWOT, A Strategic Tool for Sustainable Tourism Planning (Case Study: Mighan Village). Journal of Barnamehrizi va Towseh Gardeshgari, Fourth Year, No. 13, Summer 2014. ]InPersian[

-  Bloomberg, L. D., & Volpe, M. (2012). Completing your qualitative dissertation: A road map from beginning to end. Sage Publications.‏

-  Barney, J. (1991). "Firm resources and sustained competitive advantage." Journal of management 17(1): 99-120.

-  Behzadfar, M & Zamanian, R. (2008). Strategic planning of tourism development based on product sector Case study: Neishabour city, International Journal of Olum Mohandesi Danehgah Elmo va Sanat Vizhenameh Mohandesi Memari va Shahrsazi, Vol. 19, No. 6, 2008, pp. 103-89. ]InPersian[

-  Dos Weil, R, 2005, (Ghassabzade and Ghaffari Touchaie 2014), Nashre Pazhooheshhaye Farhangi, Tehran. ]InPersian[

-  Ebrahimzadeh, J & Aghassizadeh,A, (2009). Analysis of Factors Affecting the Development of Tourism in Chabahar Beach Region Using SWOT Strategy Model, Motale va Pazhoohesh Shahri va Mantaghehie, Vol. 108-108. ]InPersian[

-  Faraji Rad, K. Kazemian. G. (2000). Local and Regional Development from an Institutional Approach, Tehran, Jahad Publishing Organization. ]InPersian[

-  Fleischer, A. and D. Felsenstein (2000). "Support for rural tourism: Does it make a difference?" Annals of tourism research 27(4): 1007-1024.

-  Getz, D. (1991). Festivals, special events, and tourism, Van Nostrand Reinhold.

-  Ghassabzade, M. and F. Ghaffari Touchaie (2014). "Persian Gulf economy persisting on tourism development in Persian Gulf and regional correlation." Journal of Turism Hospitality Research 2(4): 81-90.

-  Hall, C. M. and A. A. Lew (2009). Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach, Routledge.

-  Holland, J., et al. (2003). "Tourism in poor rural areas: Diversifying the product and expanding the benefits in rural Uganda and the Czech Republic."

-  Husso, M. (2011). "Analysis of competition in the mobile phone markets of the United States and Europe."

-   Khavarian, A. and Qaiderahmati, S. (2015), The role of meta-swot technique in the strategic planning of tourism in Yazd, Planning and assembly of space, Volume 20, Number 1, Spring 2015. ]InPersian[

-  Khorani, M . (2009). An Analysis of Tourism Strategies in Torqabeh with Swot Model, Journal of Modiriyate Share Towse Gardeshgari, Volume 7, pp. 96-77. ]InPersian[

-  M., R., et al. (2013). "Strategic Planning of Spatial Small Towns Using Meta-SWOT model Case study of Taft city in Yazd province." Pazhoohashhaye Goghrafia Barnamehrizi Shahri, 3: 486-467.

-  Miller, D., et al. (2002). "Strategy from the inside out: Building capability-creating organizations." California Management Review 44(3): 37-54.

-  Murphy, P. E. (2013). Tourism: A community approach (RLE Tourism), Routledge.

-  Murphy, P. E. and A. E. Murphy (2004). Strategic management for tourism communities: Bridging the gaps, Channel View Publications.

-  Paasi, A. (2013). "Regional planning and the mobilization of ‘regional identity’: from bounded spaces to relational complexity." Regional Studies 47(8): 1206-1219.

-  Poor. A. Hosseini. A. Oruji.H. and Mohammad. A. (2012). Priority of Measuring Tourism Development Strategies in the Alamut Area of Qazvin. Pazhoohashhaye Goghrafiyaye Ensani, Volume 45, Issue 3, pp. 17-1. ]InPersian[

-  Qaiderahmati, s. and A. Khavarian-Garmsir (2015). "the role of Meta-Swot Technique in Strategic Tourism Planning in Yazd." Journal of Barnamehrizi va Amayesh Faza 20: 180-206.

-  Rabieh, M. & Khajoei, M. (2013), Explaining Competitiveness Strategies in Tehran, Motaleat Modiriyat Rahbordi, No. 15, pp. 56-37. ]InPersian[

-  Rezaei. M. Khavarian. A. and Cheraghi. R. (2013). Strategic Planning of Spatial Small Towns Using Meta-SWOT model Case study of Taft city in Yazd province, Pazhoohashhaye Goghrafia Barnamehrizi Shahri, Volume 3, Issue 4, Winter 2013, p. 486-467. ]InPersian.[

-  Ruhanen, L. (2004). "Strategic planning for local tourism destinations: An analysis of tourism plans." Tourism and Hospitality Planning & Development 1(3): 239-253.

-  Safarabadi. A. Majidi. D. Hakimeh, Z. Ali and Shah Zaidi, S. (2014). Urban tourism development with an emphasis on the role of border markets (case study of Pave city), Journal of Barnamehrizi va Towse Gardeshgari Year 5, No. 16, Spring, 2014. ]InPersian.[

-  Thoms, B. (2004). Outsourcing: Inside Out and Outside in, Stevens Institute of Technology.

-  Tichaawa, T. M. and M. O. Mhlanga (2015). "Residents‟ perceptions towards the impacts of tourism development: the case of Victoria Falls, Zimbabwe." African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 4(1): 1-15.

-  Ujang, N. (2012). "Place attachment and continuity of urban place identity." Procedia-Social and Behavioral Sciences 49: 156-167.

-  Urtasun, A. and I. Gutiérrez (2006). "Tourism agglomeration and its impact on social welfare: An empirical approach to the Spanish case." Tourism Management 27(5): 901-912.

-  Yigitcanlar, T. (2009). Augmenting competitiveness of cities through tourism planning: The role of collaborative decision support systems. Proceedings of the Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism Conference.

-  Zali, N & Zaminpour. M. (2013). System Analysis of Strategic Variables of Regional Development in Scenario Planning (Case Study: Mazandaran Province), Quarterly Journal of Amayesh Sarzamin, Seventh, No 1, Spring and Summer 1394 Pages 28-1. ]InPersian[

-  Zimmerbauer, K. (2011). "From image to identity: building regions by place promotion." European planning studies 19(2): 243-260.