بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: پارک‌های شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

امروزه کیفیت فضاهای شهری در شکل­گیری تعاملات اجتماعی، تصویر ذهنی از شهر و ذهنیت­بخشی به آن اهمیت بسزایی دارند. عوامل متعددی در شکل­گیری مفهوم کیفیت نقش دارند که از مهمترین آنها می­توان به پیکره­بندی فضاهای شهری اشاره کرد. پیکره­بندی فضایی، روابط میان فضاهای شهری را سازمان داده و خود عاملی برای شکل­دهی به متغیرهای کیفی مانند خوانایی و قابلیت دسترسی است. در دهه­های اخیر  نظریه چیدمان فضا، چارچوب نظری و عملی را برای تحلیل پیکره­بندی فضاهای شهری ارائه کرده است. پارک­ها یکی از انواع فضاهای شهری به شمار می­روند که کیفیت فضایی، نقش مستقیمی در عملکرد و  بازدهی اجتماعی آنها دارد. این مطالعه با هدف تحلیل اثرات پیکره­بندی فضاهای شهری بر کیفیت فضایی پارک­های شهر مشهد انجام شده است. مطالعه از نوع کاربردی است و به روش توصیفی_تحلیلی، با انتخاب 290 پارک شهر مشهد در پنج رده همسایگی، محله­ای، ناحیه­ای، منطقه­ای و شهری انجام شده است. در این مطالعه تحلیل­ها براساس نقشه محوری شهر مشهد و در محیط نرم­افزار UCL Dephtmap10 و  GISانجام شد. متغیرهای پایه در این تحقیق شامل اتصال، هم­پیوندی، کنترل، و متغیرهای با واسطه شامل خوانایی،  قابلیت دسترسی، امنیت و انسجام فضایی بودند. نتایج تحقیق نشان داد که پارک­های مورد مطالعه از کیفیت فضایی پایینی برخوردارند. همچنین مشخص شد که پارک­های منطقه­ای به دلیل توزیع نامناسب از کیفیت پایینی نسبت به سایر پارک­های شهر مشهد برخوردارند. به طور کلی در مقایسه با کل فضای شهر مشهد، پارک­ها از انسجام فضایی و امنیت مناسب برخوردار نیستند. در این میان  پارک­های شهری به واسطه قرارگیری در مجاورت فضاهای با هم­پیوندی و اتصال بالا از خوانایی و قابلیت دسترسی بالایی در فضای شهری برخوردارند. به نظر می­رسد ارزیابی کیفیت فضایی و رابطه آن با کارکرد، می­تواند نقش مؤثری در فرآیند برنامه­ریزی و طراحی پارک­های شهری داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of configuration on spatial quality of urban parks (Case study: Mashhad urban parks)

چکیده [English]

The public spaces of city shape social flows, provide the material needs of citizens, their intrinsic need for communication and face-to-face social interactions. Therefore, the quality of urban spaces in the formation of social interactions, the mental image of the city and its visualization are important. Several factors play a role in the formulation of the concept of quality, the most important of which is the configuration of urban spaces. The spatial configuration organizes the relationships between urban spaces. It is a factor in shaping qualitative variables such as readability and accessibility. Parks are one of the urban spaces whose social performance and productivity are directly affected by spatial quality. However, urban parks are now the epicenter of most social anomalies due to different factors and, as public spaces, are less able to provide a suitable environment for the formation of social interactions. In recent decades, the theory of space layout has made it possible to analyze the spatial configuration and its relationship with social, economic and physical factors using spatial variables.
The present study investigates the structure and analyzes the features of spatial configuration of Mashhad in order to examine its effects on the spatial quality of urban parks. Configuration analysis provides an appropriate assessment of the spatial distribution, accessibility, security and readability of urban parks and can play an important role in redefining the quality of urban parks spatially. Since parks play an important role in urban spaces, evaluation of the layout, spatial distribution and access to urban parks in Mashhad are among the most important goals of the study. In addition, the readability and security of Mashhad parks are other parameters that are studied in this study using the space-layout theory variables. The present research is an applied research with a descriptive-analytical method. The statistical sample involves 290 parks in Mashhad in the five categories of neighborhood, local, district, region, and city. The research was conducted using spatial variables of space layout. The theoretical framework of the research was developed based on documentary and library studies with the aim of explaining the dimensions of spatial quality. Also, the city’s statistics in 2014, land use maps of 2011 (1/200 scale), satellite images and field surveys were used to analyze the data and collect information about the urban parks in Mashhad. The analyses were conducted in the GIS environment and 10 UCL Depthmap based on Mashhad’s axial map. The basic variables in this study were connectivity, interconnection, and control. The intermediate variables were readability, accessibility, space security, and cohesion. Research results show that despite the large dispersion of parks in the city, there is a spatial logic between the performance of parks and the city’s configuration. While regional parks are expected to be more readable in the structure and configuration of the city of Mashhad than district parks, the analyses show that they are less visible and accessible than other parks. The spatial distribution of these parks and their placement in spaces with a greater depth has decreased their spatial quality. Thus, one cannot expect significant functional and social effectiveness from this category of parks. In terms of spatial quality, urban parks are perhaps the only form of urban and social spaces that have the greatest impact on the spatial configuration of city due to their type of performance. The results of this study show that the distribution of urban parks in Mashhad is less spatially hierarchical. Although the main parks are distributed on a city scale in accordance with the axes of association and readability, most regional and district parks do not have such a distribution. This feature also affects the spatial cohesion of urban parks in relation to the structure of Mashhad and reduces the quality of space. Finally, it can be of said that, regardless of the spatial cohesion of Mashhad, which has a weak correlation with the components of the urban space and the city as whole, all the research indicators related to the quality of parks in Mashhad are poor and weak. This necessitates the attention to the park’s functional scale in the planning process, the proper location of urban parks, and the proper design according to the urban spatial pattern. Also, an assessment of the category of parks found that despite the number of neighborhood and local parks, these types of parks are better in terms of control than other parks, which seem to be logical according to the functional radius on a local scale. However, urban parks are of great importance in terms of accessibility and readability in the current structure of Mashhad. It seems that the assessment of spatial quality and its relationship with function can have an effective role in the planning and design of urban parks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Configuration
 • spatial quality
 • Space Syntax
 • urban parks
 • Mashhad
 • Abubakar, I & Aina, Yusuf A. (2006). GIS and Space Syntax: An Analysis of Accessibility to Urban Green Areas in Doha District of Dammam Metropolitan Area. Saudi Arabia. Proceedings of Map Middle East Conference, Dubai, UAE, March 26-29.http://www.gisdevelopment.net/proceedings/mapmiddleeast/2006/transportation%20and%20network%20analysis/mm06tra_79.htm
 • Amir Fakhrian, M؛ Khakpoor, B؛ Danai, M؛ Tavangar, M (2012). Investigating and Analyzing the Role of Social Functions of Urban Parks Based on the Location and General Conditions of District 1,6 Municipality of Mashhad. Geographic Space Quarterly, Ahar, 12, No 40, pp. 190-221. [In Persian]
 • Asami, Yasushi& Ayse Sema, Kubat& Kensuke, Kitagawa& Shin-Ichi Lida.(2003)."Introducing the Third Dimension on Space Syntax: Application on Historical Istanbul ".4the International Space Syntax Symposium.London.48:6
 • Charalambous, N. &Mavridou, M. (2012). Space Syntax: Spatial Integration Accessibility and Angular Segment Analysis by Metric Distance (ASAMeD), in Angela Hull, Cecilia Silva and Luca Bertolini (Eds.) Accessibility Instruments for Planning Practice. COST Office, pp. 57-62.
 • Ebrahim Zadeh, E؛ Ebadi Jokandan, E؛ (2008). An Analysis of the places Spatial Distribution of Green Space in District 3 Municipality of Zahedan, Geography and Development Magazine, No. 11 pp 39-58. [In Persian].
 • Ezzat Panah, B؛ Kahgalo, A؛ (2014). Investigating the patter of Distribution and spatial Distribution of urban parks, case study: Orumieh city, Barnameh Rizie Mantaghehee publication. N14, pp 121-132. [In Persian].
 • Ghanbari, A؛ Ghanbari, M؛ (2012). Evaluation of spatial Distribution of urban parks in Tabriz, Geography and environmental planning in Tabriz, Geography and environmental planning N2, pp 223-234. [In Persian].
 • Ghobadi, N؛ (2012). Investigating the Inequality of Distribution of parks among urban Areas of Tehran Based on Thai In dex, Barnameh rizie Fazai, N4, pp 123-134. [In Persian].
 • Golkar, K؛ (2011). To create stable place (Reflections on urban Design Theory). Theran: Shahid Beheshti University. [In Persian].
 • Hillier, B. & Hanson, J. (2003). The Social Logic of Space”. Transferred to Digital Printing. Cambridge University Press.
 • Hillier, B. (2005). Between social physics and phenomenology: Explorations towards an urban synthesis? Proceedings of the 5th Space Syntax Symposium, vol. 1, pp. 3-23. Delft.
 • Hillier, B. (2007). Space is the Machine” Cambridge Press.
 • Hillier, B. and Iida, S. (2005). Network and Psychological Effects in Urban Movement. In A.G. Cohn & A.D. Mark (eds), COSIT 2005, LNCS 3693, pp. 475-490, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Hillier, B. Vaughan, L. (2007). The spatial syntax of urban segregation. Progress in Planning 67, 205–294. 
 • Hillier, B., Hanson, J., Peponis, J., Hudson, J., & Burdett, R. (1983). Space Syntax: A Different Urban Perspective. Architect’s Journal, 78, 47-63.
 • Hillier, Bill.Stonor, Tim. (2010). Space Syntax -strategic urban design. City planning institute of Japan. Special issue: future of urban space and humanity. 258-285
 • Jalilian, M؛ DanehKar, A؛ (2012). Determining and Analysis the standard level of key Indicators Using Urban parks, A Case Study: parks in Karaj, pp 75-85 [In Persian].
 • Jiang, B., Claramunt, C., (2002), Integration of Space Syntax into GIS; New Perspectives for Urban Morphology, Blackwell Publishers, UK.
 • Karmona, M؛ Hit, T؛ Tisdel, E؛. (2011). Public Spaces, Urban Spaces, Various Urban Design. Translator: Fariba Gharai, Mahshid Shokohi, Zahra Ahari, Esmail Salehi- Daneshgah Honar Publication [In Persian].
 • Keramati, Z؛ Izadi, H؛ Soltani, A؛ Lotfi, S؛ .(2015). Analysis of spatial distribution and access to urban gardens. Case study: Shiraz city. Urban planning Geography Research publication. Course 3. N 4 pp 531-558. [In Persian].
 • Klarqvist, B. (1993). A space syntax glossary. Nordisk Arkitek- turforskning , V.2
 • Lotfi, S؛ Mahdi, A؛ Mohammadpoor, S؛ (2014). Study of distribution, standards and per capit urban green space based on Bahram Soltani's model. Case study: Qom city, Geography and regional planning publication. [In Persian].
 • Mohammadi, M؛ Parhizgar, A؛ (2009). Analysis of spatial Distribution and location of urban parks using GIS Geographic Information system, case study. District 2 municipality of Zahedan. Urban Management Quarterly. N23, pp 17-28. [In Persian].
 • Nam, Jaehyeong and Kim, Heungsoon. (2014). the Correlation between spatial characteristics and utilization of city parks: A focus on neighborhood parks in Seoul, Korea. Journal of Asian Architecture and Building Engineering.vol.13 No.2.
 • Pakzadeh, J (2006). The aretical Basis and urban Design process. Theran: Shahidi. [In Persian].
 • Rafiee, A؛ Rezvani, E؛ Karimi moshaver, M؛ (2013), investigates the improvement of spatial Quality of Fields with urban Design Approach, Reprot No 173, center for study and program planning of Theran. [In Persian].
 • Soltani, B؛ Kambiz؛ (2005). Urban Green Space Architecture basices, second Edition, Center for Urban and Architecture Studies and Research Iran, Thehran. [In Persian].
 • Stahle, Alexander. (2005). Park Syntax: Measuring Open Space Accessibility and Smart Growth
 • Tabari Kochak Sarai, S؛ Laghai, H؛ Hosseini, M؛ (2013). Evaluating Chaemshahr Urban parks and improving their Usability for citizens. Quarterly Building the Environment, N 19, pp 75-98. [In Persian].
 • Talavera, R. (2012). Improving pedestrian accessibility to public space through space syntax analysis. Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium Santiago, PUC.
 • Talkhani, H؛ Khajeh Bahrami, A؛ Pashazadeh, A؛ (2012). Study of the spatial Distribution and performance of Tehran 11th District, Sustain able Architecture and Urban Development conference. [In Persian].
 •  Teklenburg, J A F, Timmermans, H J P, van Wagenberg, A F;(1993) Space syntax: Standardised integration measures and some simulations” Environment and Planning B: Planning and Design 20(3) 347–357
 • Zhai,Y. Baran, P.(2013). Application of space syntax theory in study of urban parks and walking. Proceedings of the Ninth International Space Syntax Symposium, Edited by Y O Kim, HT Park and K W Seo, Seoul: Sejong University.