بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در دهه اخیر موضوع شادی مورد توجه متخصصان شهری قرار گرفته و شهرهایی همچون کپنهاگ و بوگوتا مبتنی بر تجارب خود در حال تولید ادبیات این حوزه هستند. کیفیت شهر و فضاهای شهری عاملی مؤثر بر شادی بوده و میزان شادی در فضاهای شهری نیز می‌تواند نمودی از کیفیت فضاها باشد. ازاین‌ رو می‌توان شادی را همچون سرزندگی، کیفیتی پایه در فضاهای شهری دانست. نگاه به داده‌های جهانی نشانگر وضعیت نامناسب ایران در زمینه شادی است که بخشی از این وضعیت را می‌توان در کیفیت فضاهای شهری و زمینه‌های بروز شادمانی در این فضاها جست­وجو کرد. این پژوهش به‌عنوان یکی از نخستین پژوهش‌ها در حوزه شادمانی شهری در ایران، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر شادمانی در فضاهای شهری تهران است. براساس روش تحلیل محتوا در بررسی مطالعات جهانی و داخلی یک مدل مفهومی ویژه تدوین‌ شده که عوامل مؤثر بر شادی از سطح کلان تا خرد را در فضای شهری ارائه می‌دهد. همچنین مبتنی بر روش مورد پژوهی، محدوده پیاده­راه‌های مرکز تهران به دلیل دارا بودن کیفیت‌های اولیه و تأکید بر حضور پیاده­مدار شهروندان برای مطالعه انتخاب شده است تا درک واقع‌بینانه‌ای از عوامل مؤثر بر شادی در فضاهای شهری فراهم آید. براساس بازدید میدانی، گفت­وگوهای اولیه و مدل مفهومی، پرسشنامه‌های هدفمندی تهیه گردیده و به منظور یافتن روابط پنهان متغیرها و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرسشنامه‌ها، از روش معادلات ساختاری SEM استفاده‌ شده است. همچنین از شاخص وینهوون به‌عنوان یکی از معتبرترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت کلی شادی در این محدوده استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میانگین احساس شادی برمبنای روش وینهوون در بین شهروندان تهرانی 5.90 از 10 است. نتایج تحلیل‌ها نمایانگر آن است که چهار مؤلفه اصلی ویژگی‌های کالبدی، کیفیت‌های فضای شهری، ابعاد ذهنی و ویژگی‌های جامعه مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شادی هستند و در این میان مؤلفه ویژگی‌های کالبدی از بالاترین تأثیرگذاری بر شادی برخوردار است. همچنین شادی شهروندان در محدوده پیاده مرکز تاریخی تهران بیش از آن که متأثر از ویژگی‌های کلان جامعه باشد، متأثر از کیفیت فضای شهری به‌ویژه کیفیت‌های کالبدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting happiness in urban public space (Case Study: Pedestrian Zone of Historic Part of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Sahar Samavati
 • Ehsan Ranjbar
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The topic of happiness has attracted the attention of urban experts in the last decade. Cities such as Copenhagen and Bogotá are creating literature based on their experiences in this area. The quality of the city and urban spaces is a significant factor affecting happiness. The amount of happiness in urban spaces can be a reflection of the quality of these spaces. Similar to vitality, hence, happiness can also be seen as a quality of urban spaces.
Happiness has become a key concept in recent urban studies. Happiness literature considers the role of place, local communities, social cohesion and sense of belonging. Unveiling the concept of “urban happiness”, Enrique Penalosa, the mayor of Bogota, revealed the potential for happiness and wellbeing in government policies, planning, and decision making. Penalosa’s policies and decision makers in the “wellbeing infrastructure” emphasize the crucial role of planners and decision-makers in improving citizens’ quality of life and happiness.
The global data indicates Iran’s inadequate status in the field of happiness, part being due to the poor quality of urban spaces that cannot provide the grounds for happiness. As one of the first researches in the field of urban happiness in Iran, this research seeks to analyze the factors affecting happiness in Tehran’s urban spaces. Reviewing the global and domestic studies based on the content analysis method, a specific conceptual model was developed. The model presents the factors affecting the macro-to-micro level happiness in urban spaces. As pedestrian spaces and walkways are important due to the presence of citizens, these spaces were selected in Tehran center based on the analysis of the case study in order to provide a realistic understanding of the factors affecting happiness in urban spaces. Purposeful questionnaires were developed based on field study, preliminary discussions and conceptual model. To find hidden relationships between variables, SEM method was used to analyze the data extracted from the questionnaires.
 
The Veenhoven index was used as one of the most reliable indicators for assessing the overall state of happiness in this area. This research seeks to find the factors affecting happiness in urban spaces based on a comprehensive survey that analyzes citizens’ mental and objective perceptions of space. Providing such a comprehensive outlook on factors affecting happiness in urban spaces in Iran, especially in Tehran, can be a suitable basis for formulating policies and strategies for organizing and improving the quality of urban spaces in order to promote the status of happiness in the city. Also, based on the impact of cultural and social conditions on the overall state of happiness, the results of this study can provide an understanding of the dimensions of happiness based on the status of urban spaces in Iran.
The findings show that the average level of happiness among citizens on the basis of Veenhoven index is 5.90 out of 10. The results of the analysis indicate that physical aspects, urban space qualities, subjective dimensions, and community characteristics are the most important factors affecting happiness, and physical characteristics have the highest impact on happiness. Also, the citizens’ happiness in pedestrian zones of Tehran’s historical center is more affected by the quality of urban space, especially its physical properties, than the macro aspects of community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pedestrian zone
 • happiness
 • happy city
 • Tehran historical center
 • Argyle, M. (1997). Is happiness a cause of health?. Psychology and Health, 12(6), 769-781.
 • Ballas , D.,2013. "What makes a ‘happy city’?" Department of Geography, University of Sheffield, Winter Street, Sheffield S10 2TN, United Kingdom: Cities, Vol.  32, pp.39-50.
 • Ballas, D., & Dorling, D. (2007). "Measuring the impact of major life events upon happiness". International Journal of Epidemiology, 36(6), 1244-1252.
 • Behzadfar,M.,Ghazizadeh,N,(2011),.Residential open space satisfaction ,case study: selected residential complexes in Tehran ,Honarhaye ziba journal, Volume 3, Issue 45, pages 15-24.[in Persian]
 • Bertram, C., & Rehdanz, K. (2015). "The role of urban green space for human well-being". Ecological Economics, 120, 139-152.
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. Psychology Press.
 • Carr, A. (2013). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. Routledge.
 • Chan, D. W. (2012). Life satisfaction, happiness, and the growth mindset of healthy and unhealthy perfectionists among Hong Kong Chinese gifted students. Roeper Review, 34(4), 224-233..
 • Conceição, P., & Bandura, R. (2008). "Measuring subjective wellbeing: A summary review of the literature". United Nations Development Programme (UNDP) Development Studies, Working Paper.
 • Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., & Gayer, D. E. (2008). "An integrative approach to quality of life measurement, research, and policy". SAPI EN. S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society, (1.1).
 • Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R, & Gayer, D. E. (2007). "Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being". Ecological economics, 61(2), 267-276.
 • Csikszentmihalyi, M., 1999. "If we are so rich, why aren't we happy? "American psychologist, Vol.54 No.10.
 • Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American psychologist, 55(1), 34.
 • Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). "Personality and Subjective Well-Being.Well-Being", Foundations of Hedonic Psychology: Foundations of Hedonic Psychology, 213.
 • Diener, E., & Seligman, M. E. (2002). "Very happy people". Psychological science, 13(1), 81-84.
 • Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual review of psychology, 54(1), 403-425.
 • Dijkstra, K., Pieterse, M., & Pruyn, A. (2006). Physical environmental stimuli that turn healthcare facilities into healing environments through psychologically mediated effects: systematic review. Journal of advanced nursing, 56(2), 166-181.
 • Dolan, P., Layard, R., & Metcalfe, R. (2011). Measuring subjective well-being for public policy.
 • Easterlin, R. A. (2001)." Income and happiness: Towards a unified theory".The economic journal, 111(473), 465-484.
 • Easterlin, R. A., (2003). "Explaining happiness". Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.100, No.19, pp.11176-11183.
 • Fernandez-Dols, J. M., & Ruiz-Belda, M. A. (1995). Expression of emotion versus expressions of emotions. In Everyday conceptions of emotion (pp. 505-522). Springer, Dordrecht
 • Florida, R. (2008)." Whos Your City?" Basic Books.
 • Fowler, J. H., & Christakis, N. A. (2008). Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. Bmj, 337, a2338.
 • Frey, B. S., & Stutzer, A. (2000). Maximising happiness?. German economic review, 1(2), 145-167.
 • Frey, B. S., & Stutzer, A. (2002). » Happiness and Economics: How the Economy and Iinstitutions Affect Well-Being «. Princeton, NJ.
 • Frey, B. S., & Stutzer, A. (2012). The use of happiness research for public policy. Social choice and welfare, 38(4), 659-674.
 • Galatzer-Levy, R. M. 2000. Does psychoanalysis work? .Berghahn Books.
 • Gamble, A., & Gärling, T. (2012). The relationships between life satisfaction, happiness, and current mood. Journal of Happiness Studies, 13(1), 31-45.
 • Gardner, G., & Assadourian, E. (2004). "Rethinking the good life". State of the World, 164-180.
 • Gerdtham, U. G., & Johannesson, M. (2001). The relationship between happiness, health, and socio-economic factors: results based on Swedish microdata. The Journal of Socio-Economics, 30(6), 553-557.
 • Habibi, A. (2012). Lisrel functional training. Tehran: parsmodir, 13.
 • Habibi,A, (2012), LISREL Software Practical Training Book:Structural Equation Model and Factor analysis,second edition.[in Persian]
 • Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2017). The Social Foundations of World Happiness. World Happiness Report 2017, 8.
 • Horley, J. (1984). Life satisfaction, happiness, and morale: two problems with the use of subjective weil-being indicators. The Gerontologist, 24(2), 124-127.
 • http://www.worldlifeexpectancy.com
 • Islam, G., Wills-Herrera, E., & Hamilton, M. (2009). Objective and subjective indicators of happiness in Brazil: The mediating role of social class. The Journal of social psychology, 149(2), 267-272.
 • Izadi,s, Nikokhooy, M,Samavati,s, (2012).,surveying the role of pedestrian indicator in enhancing the vitality and viability of urban street,(case study: buali street,Hamedan,Iran), fazaye gardeshgari journal ,No3, pages 103-118 .[in Persian]
 • Kahneman, D. (1999). Objective happiness. Well-being: The foundations of hedonic psychology, 3, 25.
 • Landry ,Charles . 2008. Artists and Places (CABE) .
 • Layard, R. (2005). Happiness is Back.”. Felicidade e Políticas Públicas, 39.
 • Lepeley, M. T. (2017). Bhutan’s Gross National Happiness: An Approach to Human Centred Sustainable Development. South Asian Journal of Human Resources Management, 4(2), 174-184..
 • Leslie, E., & Cerin, E. (2008). Are perceptions of the local environment related to neighbourhood satisfaction and mental health in adults?. Preventive medicine, 47(3), 273-278.
 • Lopes, M. N., & Camanho, A. S. (2013). "Public green space use and consequences on urban vitality: An assessment of European cities". Social indicators research, 113(3), 751-767.
 • Lu, L., Gilmour, R., & Kao, S. F. 2001. "Cultural values and happiness: An East-West dialogue". The Journal of Social Psychology, Vol.141, No.4, pp. 477-493.
 • Lucas, R. E., & Gohm, C. L. (2000). Age and sex differences in subjective well-being across cultures. Culture and subjective well-being, 3(2), 91-317.
 • Lyubomirsky, S., Kennon M., Sheldon, and Schkade ,D., (2005).Pursuing happiness: the architecture of sustainable change. Review of general psychology, Vol.9, No.2, p.111-131.
 • Madanipour, A. (1996). "Design of urban space: An inquiry into a socio-spatial process". John Wiley & Son Ltd.
 • McGillivray, M., & Clarke, M. (Eds.). (2006). "Understanding human well-being. Tokyo": United Nations University Press.
 • Melin, R., Fugl-Meyer, K. S., & Fugl-Meyer, A. R. (2003). Life satisfaction in 18-to 64-year-old Swedes: in relation to education, employment situation, health and physical activity. Journal of rehabilitation medicine, 35(2), 84-90.
 • Miri,M.(2013).Identifying effective factors on designing happy urban spases to emprove social quality of citizen,case study: sabz meidan square and naderi street,Qazvin,iran, urban design master thesis, Hamedan azad university, faculty of art and architecture.[in Persian]
 • Montgomery, C. (2007). "From living hell to living well". Globe and Mail.
 • Montgomery, C. (2013). "Happy city: transforming our lives through urban design". Macmillan.
 • Moore, Safiah. (2009). "Cities and urban happiness: The role of indicators of quality of life and happiness in decision making and city development".
 • Mousavi,M.(2013).Happiness :Theoretical approach and experimental finding,Tehran: Tissa.
 • National Research Council. (2002). "Neem: a tree for solving global problems". The Minerva Group, Inc.
 • Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2011). Happiness is in our nature: Exploring nature relatedness as a contributor to subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 12(2), 303-322.
 • O’Brien, C. (2005). "Planning for sustainable happiness: Harmonizing our internal and external landscapes". Paper prepared for the 2nd International Conference on Gross National Happiness. Nova Scotia, Canada.
 • Orojnia,P(2013),"Happiness in Iran old wisdom and its empact on Islamic iran", tarikh va tamadon esslami journal, no1,pages 23-39.[in Persian]
 • Pakzad,J.,(2007),Proceeding urban design, gathering by Elham Souri, Shahidi publisher.[in Persian]
 • Ranjbar, E,Rais Esmaili, F., (2011),"Quality assessment of pedestrian street in Iran ,case study :saf (sepahsalar), Tehran, Honarhay ziba journal, Volume 2, Issue 42 - Serial Number 488383, Summer 2010, Page 83-93.[in Persian]
 • Rapoport , A., 2016: Human aspects of Urban: Towards a Man-Environment Approach to Urban Form and Design (Urban and regional planning series). University of Wisconsin-Milwaukee.
 • Rhinehart, N. (2009). "Public Spaces in Bogota: An Introduction". The University of Miami Inter-American Law Review, 40(2), 197-211.
 • Rojas, M. (2011). "Happiness, income, and beyond". Applied Research in Quality of Life, 6(3), 265-276.
 • Samavati, S., & Ranjbar, E.(2017). The Effect of Physical Stimuli on Citizens' Happiness in Urban Environments: The Case of the Pedestrian Area of the Historical Part of Tehran, Journal of Urban Design and Mental Health ;2:2.
 • Samavati, S., and E. Ranjbar (2016). "Charles Montgomery's View of Happy City". Published at http://anthropologyandculture.com.[in Persian]
 • Samavati,s,(2016),improvement the quality of happiness in Tehran historical context, urban design master thesis, Tarbiat modares university,faculty of art and architecture,supervisor: ehsan ranjbar.[in Persian]
 • Talen, E. (2005). "Evaluating good urban form in an inner-city neighborhood: An empirical application". Journal of Architectural and Planning Research, 204-228.
 • Thoits, P. A., & Hewitt, L. N. (2001). Volunteer work and well-being. Journal of health and social behavior, 115-131.
 • Vaziri,V, hajiloo,N,rezayi sharif,A.,Keramati, S, 2015, Investigating the Indicators Determining the Concept of Happiness in Designing Urban Hangouts , Case Study: District 1 in Ardebil,Iran. Memari va shahrsazi iran Journal,volume 6, Issue 10, no28,pages 10-19.[in Persian]
 • Veenhoven, R., & Hagerty, M. (2006). "Rising happiness in nations 1946–2004: A reply to Easterlin". Social Indicators Research, 79(3), 421-436.
 • Wernick, J. (Ed.). (2008). Building happiness: Architecture to make you smile. London: Black Dog.
 • Wiking, M,.(2014). "The Happiness Research Institute" http://www.happinessresearchinstitute.com/[Accessed on 1 October 2014]