نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران

3 دانش آموخته برنامه ریزی شهری

چکیده

از تشریک مساعی نهادی در مدیریت شهری  با عنوان ماحصل فعالیت‌های درون و میان نهادی سازمان­های شهری یاد می­شود که مکمل عمل جمعی بوده و در فرآیند مدیریت شهری دارای ویژگی­های اعتماد، همکاری، مشارکت، تعامل، تسهیل­گری و انسجام است. دراین راستا موجبات شکل­گیری نقش کنشگران مدیریت بازآفرینی شهری پایدار در حوزه­های سیاست­گذاری اجرایی، مدیریت اجرایی، توسعه­گری اجرایی و تسهیل­گری و تعامل نهادی می­شود. پژوهش حاضر به بررسی ظرفیت تشریک مساعی میان­نهادی مدیریت بازآفرینی بافت­های فرسوده شهرهای ایران به صورت عام و کلانشهر اهواز به صورت خاص می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش اعضای ستاد بازآفرینی شهری پایدار  است. روش پژوهش از نوع توصیفی_تبیینی با رویکرد تحلیل کمی و کیفی است و به همین­ منظور اطلاعات مورد نیاز بر پایه رجوع به اسناد معتبر علمی، برداشت­های میدانی و پرسشنامه از کارشناسان و مصاحبه با مدیران نهادهای عضو ستاد بازآفرینی بافت­های فرسوده شهری به عنوان کنشگران مدیریت بازآفرینی شهری کلانشهر اهواز جمع­آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک­های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره در غالب نرم­افزار SPSS و همچنین از نرم­افزار تحلیل شبکه­های اجتماعی UCI NET برای تجزیه و تحلیل مصاحبه­های نیمه ساختاریافته انجام گرفته، استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که با توجه به نقش هر کنشگر، باید ارتقای ظرفیت­های نهادی، متناسب با ضرورت­ها و الزامات تحقق بازآفرینی شهری پایدار به عنوان پیش­فرض در نظر گرفته شود و با استفاده از رویکرد نونهادگرایی تلاش اصلی بر استفاده از ظرفیت­های تعاملی و تشریک مساعی مبتنی بر ارتباط و همکاری میان کنشگران، در مقابل ایجاد ساختارهای جدید باشد. به منظور تحقق رهیافت مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار در سطح کلانشهر اهواز ضروری است هر کدام از کنشگران این حوزه در رهیافتی مشارکتی، وضعیتی متناسب با منابع قدرت و علایق و منافعی که دارند ایفای نقش نمایند. در این راستا تنظیم روابط متقابل میان کنشگران و همکاری میان آنها باید مبتنی بر برنامه بلندمدت و در نظر گرفتن منافع عمومی ­باشد.
فعالیت‌های
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of inter-institutional relationships in managing sustainable urban regeneration of blight areas (Case study: the city of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • mohammad ali firozi 1
  • saeed amanpour 2
  • Javad Zarei 3

1 Associate in Shahid Chamran University of Ahvaz.

2 Associate in Shahid Chamran University of Ahvaz.

3 Urban Affairs Researcher

چکیده [English]

Institutional collaboration in urban management is the result of activities between urban organizations that contribute to collective action and have characteristics of trust, cooperation, participation, interaction, facility, and integrity. Therefore, it reflects the formation of the role of urban renewal of sustainable management of the actors in the areas of policy-making, administrative and executive management, and administrative development that facilitate institutional interaction. The present study focuses on the institutional capacity of cooperative management of renewed and worn fabrics of Iranian cities and the metropolitan Ahwaz in particular. The research method is an explanatory and descriptive approach to quantitative and qualitative analysis. Therefore, the required information was collected by reviewing reliable scientific documents, obtaining experts’ opinions in the field and conducting interviews with managers and staff member agencies. The statistical techniques of Pearson correlation coefficient and multivariate regression in the SPSS are used to analyze the data. Also, with regard to the social network analysis, UCI NET is used for the analysis of semi-structured interviews. The results showed that, depending on their role, each agency should promote institutional capabilities consistent with the related requirements and consider sustainable urban renewal as a default action. In order to fulfill the integrated management approach in sustainable urban renewal in the city of Ahwaz, it is essential that each institution has a participatory approach. It is worth noting that setting mutual relations between the players and cooperation among them must be based on a long-term program that takes public interests into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional social capital
  • new institutionalism
  • management of urban renewal
  • disaster area
  • Ahwaz

-        Amblard, L. & Mann, C., 2011. Ex-ante institutional compatibility assessment of policy options: methodological insights from a case study on the Nitrate Directive in Auvergne, France. Journal of Environmental Planning and Management, pp. 661-684.

-        Amin, A., Thrift, N. (1995). Globalization, Institutional Thickness and the Local Economy. In: Patsy Healey et al. (Eds): Managing Cities. The New Urban Context, Chichester: 91-108.

-        Andrew, C., Goldsmith, M. (1998). From Local Government to Local Governance – and Beyond? International Political Sciences Review, 101-117.

-        Bahaghvan, m, virgin, I (2004), Generic Aspects of Institutional Capacity Development in Developing Countries, Stockholm Environment Institute.

-        Bikar, V., Capron, H. & Cincera, M., (2004), An Integrated Scheme for the Evaluation on Institutional set-Ups: The case of the Belgian Regional Innovation system. Working Paper- University Liber De Brielle’s.

-        Booth, Ph. (2005). Partnerships and Networks: The Governance of Urban Regeneration in Britain, Journal of Housing and the Built Environment, 20: 257–269.

-        Carely, M. (2000). Urban Partnerships, Governance and the Regeneration of Britain’s Cities International Planning Studies, 5 (3): 273-297.

-        Change, 20(6), pp. 1795-1826.

-        Chavance, B., (2008), Institutional Economics, London, Routledge.

-        Coaffee, J., Healey, P. (2003). ‘My Voice: My Place’: Tracking Transformations in Urban Governance, Urban Studies, 40 (10): 1979–1999.

-        Davies, J.S. (2002). The Governance of Urban Regeneration: a critique of the “Governance without Government Thesis”, Journal of Public Administration, 80 (2): 301-322.

-        Deephouse, D. L. and S.M. Carter (2005), an Examination of Differences between Organizational Legitimacy and Organizational Reputation, Journal of Management Studies, 42: 2, 329-360.

-        Diamond, J. & Liddle, J. (2009). Regeneration Management and globalization: Developing a synthesis Local Government Studies, 35(3): 293-298.

-        Diamond, J., Liddle, J., Rowe, M. and Southern, A. (2007). Building castles in the Sky? In Building learning communities for regeneration management, Regions 265: 7.

-        DiGaetano, A., Storm, E. (2003). Comparative Urban Governance, an Integrated Approach, Urban Affairs Review, Vol. 38, 3: 356-395.

-        Elsbach, K.D. (1994), Managing Organizational Legitimacy in the California Cattle Industry: The Construction and Effectiveness of Verbal Accounts, Administrative Science Quarterly, 39: 1, and 57-88.

-        Hamilton, W.H. (1932). Institution. In Seligman, E.R.A. and Johnson, A. (Eds), Encyclopedia of the Social Sciences, 4(73), 560-595.

-        Healey, P. (1996). ‘Planning Through Debate: The Communicative Turn in Planning Theory’. In Campbell, S. and Feinstein, S. (ads).

-        Healey, P. (1999). Institutionalism Analysis, Communicative Planning and Shaping Places, Journal of Planning and Environment Research, 19(2): 111–22.

-        Healey, P. (2006). Creativity and Urban Governance, Policy Studies, Vol. 25, No. 2: 87-102.

-        Hudson, R. (2004). Conceptualizing economies and their geographies: Spaces, Flows and Circuits, Progress in Human Geography 28, 4: 447-471.

-        Jessop, B. (2001). Institutional re (turns) and the strategic – relational approach, Environment and Planning, 33, 7 (July): 1213-1235.

-        Kearns, A. & Paddison, R. (2000). New Challenges for Urban Governance, Urban Studies, Vol. 37, No. 5-6: 845-850.

-        Kok, P., Wiele, T., McKenna, R. and Alan Brown (2001). A Corporate Social Responsibility Audit within a Quality Management Framework, Journal of Business Ethics, 131 (4): 285-297.

-        Lowndes, V. (2001). Taking Institutional Theory Seriously in Urban Politics, Studies 38 (11): 1953-1971.

-        Lowndes, V. (2002). Institutionalism. In: Marsh, D., Stoker, G., Theory and Methods in political Science, Hound mills: 90-108.

-        Lundvall, B., Joseph, K. J., Chaminade, C. & Vang, J., (2011) Handbook of innovation systems and developing countries: building domestic capabilities in a global setting. Edward Elgar Publishing.

-        Masum, Fahria. (2011), Strengthening Individual and Institutional Capacity and Developing Framework for Good Governance: The Need for an Integrated Approach for Proper Land Administration, Bridging the Gap between Cultures Marrakech, Morocco, 18-22 May.

-        McCarthy, J. (2007). Partnership, Collaborative Planning, and Urban Regeneration, Ash gate: London.

-        Nelson, R., 2008. What enables rapid economic progress: What are the needed institutions? Research policy,

-        Niosi, J., 2011. Complexity and path dependence in biotechnology innovation systems. Industrial and Corporate

-        North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.

-        Pierre, J. (2005). Comparative Urban Governance, Uncovering Complex Causalities, Urban Affair Review, Vol. 40, 4: 446-462.

-        Ploegmakers, Huub & Beckers, Pascal (2014), Evaluating urban regeneration: An assessment of the effectiveness of physical regeneration initiatives on run-down industrial sites in the Netherlands, Urban Studies, and vol 52, 12: pp. 2151-2169.

-        Raheem, N., (2014) Using the institutional analysis and development (IAD) framework to analyze the aceo De las Gallinas, New Mexico. The Social Science Journal, 51(3), pp. 447-454.

-        Richards, D. & Smith, M.J. (2002). Governance and Public Policy in the UK, Oxford: Oxford University Press.

-        Roberts, P. 2000. The evolution, definition and purpose of urban regeneration, in P. Roberts and H. Syke (Eds.). Urban Regeneration, a Handbook. British Urban Regeneration Association, SAGE Publications, London, 9–36.

-        Scott, W. R., 2013. Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. Sage Publications. Strauss, A. & Corbin, J., 1994. Grounded theory methodology. In: N. Denzin & Y. Lincoln, eds. Handbook of qualitative research. Sage Publications, pp. 273-285.

-        Sheikh, S, R & Beise, R (2011), Corporate Social Responsibility or Cause-Related Marketing? The Role of Cause Specificity of CSR, Journal of Consumer Marketing, 28 (1): 27–39.

-        Suchman, M. C. (1995) “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, Academy of Management Journal, Vol. 20, No. 3, pp. 571 - 610.