تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه شهرسازی-دانشکده هنر و معماری-دانشگاه یزد

چکیده

ساخت، کل متشکل از واحدهای تقسیم، رابط­ها، مفاصل و مرزهاست که با گشتارهایی، حول انتظام­دهنده­هایی در تبعیت از اصولی شکل می­گیرند. چنین ساختی واجد معنایی است. معنا، ذهنیتی است که از واژه، جمله، پاراگراف یا متن برای خواننده مستفاد می­شود. پژوهش ساخت معنا، در زمینه شهر می­تواند در ابعاد مختلف آن انجام گیرد. از آنجا که بعد کالبد، محسوس، باثبات­ و عینی­ترین بُعد شهر است، پژوهش ساخت معنا در ساخت کالبد شهر انجام شده است. مجموعه تاریخی شهر یزد از ارزشمندترین مجموعه­هایی است که به عنوان یک متن در کتابِ شهرِ یزد قابل پیگیری است. این متن همواره، متنی بامعنا بوده ولی مداخلات انجام شده در مجموعه گاهی سبب از دست رفتن معانی مترتب بر آن شده است. در این پژوهش،"ساخت"، "معنا" و "کالبد"، مفاهیمی هستند که در ابتدا، مرور و مدل­های نظری آنها ساخته و ارائه شدند. سپس با مدل­های یاد شده، ساخت معنا و ساخت کالبد مجموعه یاد شده با روش­های توصیفی، پیمایشی و نسبت ساخت معنا و ساخت کالبد با روش تطبیقی پژوهش شدند. تطبیق و تناظر ساخت معنا با ساخت کالبد در مراتب کلان، میانه و خُرد، اشتراک شکل­دهنده­ها (اصول) و اجزای تشکیل دهنده آنها از دستاوردهای این پژوهش هستند. استفاده از مدل­های ارائه شده در موارد مشابه توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison between the components of Meaning Structure and the Physique Structure in Yazd historical context

نویسندگان [English]

  • Forouzan Rahmani 1
  • Hossein Nourmohammadzad 2
1 Urbanism, Yazd University, Yazd. Iran
2 Urban Planning Department, Art & Architecture Faculty, Yazd university