گونه شناسی شیوه های پهنه بندی و تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای شهرسازی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

3 استاد گروه طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

نظام شهرسازی کشور در دهه‌های معاصر بسیار دستخوش تغییر و تحول قرارگرفته است. یکی از موضوعاتی که در این تغییر و تحول اثرات شایانی بر توسعه شهرهای ایران بر جای گذاشته، موضوع تراکم ساختمانی در طرح‌های توسعه شهری بوده است. به ‌منظور رسیدگی به این موضوع، هدف مقاله پیش رو، بررسی چگونگی تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح‌های جامع شهرهای مراکز استان‌های ایران از زمان تهیه نخستین طرح تاکنون و ارائه یک گونه­شناسی از آنها و تشریح ویژگی‌های آن است. نوع تحقیق از حیث روش  توصیفی_تحلیلی و از حیث محتوای اطلاعات یک مقاله اصیل است. روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و مراجعه مستقیم برای دسترسی به آنها بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از طریق تشریح ساده روابط میان آنها صورت گرفته است. یافته‌های مقاله نشان داده است که می‌توان پنج گونه مختلف از روش تعیین تراکم ساختمانی مسکونی را شناسایی نمود. گونه نخست روش سنتی (که خود به سه زیرگونه کاهشی، افزایشی و سه سطحی تقسیم می‌شود)، گونه دوم روش شناور، گونه سوم روش راهبردی_ساختاری، گونه چهارم روش ترکیبی و گونه پنجم سایر روش‌ها. بر این اساس یک روند تاریخی در ‌گونه­شناسی ارائه شده مشخص گردید. به طوری که هر یک از گونه‌ها و زیرگونه‌ها در مقطع زمانی خاصی از ‏تاریخ چند دهه‌ای تهیه طرح‌های توسعه شهری کشور، بیشترین تأثیر خود را بر چگونگی تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در ‏شهرها بر جای گذاشته‌اند. ‏همچنین بررسی سیر تحول تاریخی این گونه‌ها نیز نشان داد که قوانین و مقررات مصوب فرادستی در خصوص موضوع تراکم ساختمانی نقطه­عطف تعیین و به ‌کارگیری این روش‌ها در طرح‌های جامع شهری ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of method of zoning and determining of building density in city comprehensive plans in I.R.Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Masoud 1
  • Shirzad Yazdani 2
  • Mostafa Behzadfar 3
1 Assistant Professor in Urban Planning, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran
2 PhD student in Urban Planning, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran
3 Professor in urban planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
Abeles, P. (1989). Planning and Zoning. In C. Haar, & J. Kayden (Eds.), Zoning and the American Dream: Promises Still to Keep (pp. 122-152). Chicago: Planner’s Press.

Adabkhah, M., PourJa’far, M., & Taqvaei, A. (2003). Addressing condition of building density and offering a proposed model for Determination of FAR based on street network. Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi, 13(13), 16-31. [In Persian]

Amood Consulating Engineers. (2006). Yasuj Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Arseh Consulating Engineers & Developers. (1996). TABRIZ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

ATEC Consultants. (1992). TEHRAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Azizi, M. (1999). Assessing the Physical-spatial affects of High rise building in Tehran: Farmanie-Kamranie. Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi(4 & 5), 33-46. [In Persian]

Azizi, M. (2003). The role of building density in urban development. 1st Seminar of Construction in Tehran (pp. 1-9). Tehran: University of Tehran. Retrieved from https://www.civilica.com/Paper-SCT01-SCT01_02.html. [In Persian]

Azizi, M. (2015). Density in Urbansim: principles and criteria of Determination of Urban Density (5th ed.). Tehran: Tehran University press. [In Persian]

Azizi, M., & Jamalabadi, F. (2016). A model for determining desirable construction density (F.A.R) for neighborhoods with especial respect to cultural factors (The case studies: Iran & Takhti neighborhoods, Tehran). Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi, 21(2), 19-32. [In Persian]

Barnett, J. (2003). Redesigning Cities: Principles, Practice, and Implementation. Chicago: Planner’s Press.

Bavand Consultants. (1991). Qom Comprehensive Plan. Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Bavand Consultants. (2008). QOM Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development . [In Persian]

Bavand Consultants. (2012). KARAJ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Bo’d-e Teqnique Consulating Engineers. (2005). KHORRAMABAD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Boom Saazgaan Paydar Consultants. (2008). TEHRAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Cheng, V. (2010). Understanding Density and High Density. In N. Edward (Ed.), Designing high-density cities for social and environmental sustainability (pp. 3-17). London: Earthscan.

Dabirkhane-Ye Shoraye-Ali-Ye Shahrsazi-Va-Memary-Y. (2010). Urbanism, architecture and urban development plans Regulations acted in Shoraye-Ali-Ye Shahrsazi-Va-Memary-Ye Iran. Tehran: Nashr-e Tose-e Iran Press. [In Persian]

Dr. Adibi Consulating Engineers. (1967). BANDAR-ABBAS Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

EMCO Iran Consulating Engineers. (1981). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

EMCO Iran Consulating Engineers. (1983). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Farhoodi, R., & Mohammadi, A. (2002). Affect of construction of highrise buildings on urban landuses. Geography Researches(41), 71-82. [In Persian]

Farmanfarmaian & Associates Consulating Engineers. (1969). TEHRAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Farnahad Consulating Engineers. (2014). MASHHAD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Hafeznia, M. (1999). Introduction on research method in human science, frist edition, : , Tehran. Tehran: SAMT Press. [In Persian]

Hamsou Consulating Engineers. (1991). Yasuj Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Hoseini, M., Hosseinpour, M., Soltani, A., & Areshiri, M. (2013). Peresenting a method for determination of maximum building density on scale of urban residential, , Volume 11, Issue 31, Pages: 27-40. Urban management, 11(31), 27-47. [In Persian]

Karimi, A., Delavar, M., & Mohammadi, M. (2009). A model of determination of urban desirable density usinf LIS (case study of Isfahan-Khomeini Shahr). Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi, 1(37), 17-26. [In Persian]

Kelly, D. E. (1993). Managing Community Growth: Policies, Techniques, and Impacts. Westport, CT: Praeger.

Lang, J. T. (2015). Urban Design: A Typology of Procedures and Products: Illustrated with 50 Case Studies (5th ed.). (S. Bahraini, Trans.) Tehran: Tehran University press. [In Persian]

Maskoun Consulating Engineers. (1981). Qazvin Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Mazand-Tarh Consulating Engineers. (2016). SARI Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Menda Consulating Engineers. (1972). Qazvin Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Mouzhda & Associates Consulating Engineers. (1972). HAMEDAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Naghsh-e-Moheet Consultants company. (2007). BABOLSAR Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Naghsh-e-Moheet Consultants company. (2017). TABRIZ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Naqsh-e-Jahan-Pars Consulating Engineers. (1994). ISFAHAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Nooraie, H., Tabibian, M., & Rezaie, N. (2013). Determination of Floor Area Ratio (FAR) According to Cultural and Social Issues in Spontaneous Settlements (Case Study: Neighborhood of Khaksefid-Tehran). ARMANSHAHR Architecture and Urban Development Journal, 5(9), 217-231. [In Persian]

Part Consulating Engineers. (2000). BOJNURD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Part Consulating Engineers. (2012). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Saeednia, A. (2003). Green Book of Municipalities Guidelines: Urban Landuse (2nd ed.). Tehran: Iran's Municipalities and village administrators Press. [In Persian]

Sarvar, H., Mobaraki, O., & Amiri, S. (2011). Analysis increase effective building density on transportationnetwork of urban old textures Tabriz city. Urban Management Studies, 2(4), 115-143. [In Persian]

Shahrbod Consulating Engineers. (1986). Yazd Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Sharestan Consulating Engineers. (1986). BANDAR-ABBAS Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Sharmand Consulating Engineers. (2009). BANDAR-ABBAS Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Tadbir Shahr Consulating Engineers. (2009). SANANDAJ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Tadbir Tarh Consulating Engineers. (1978). SHAHR-e-KORD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Tarh-o-Amayesh Consultants. (1996). SARI Comprehensive Plan. Tehran : Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Tarh-o-Kavosh Consulating Company. (2012). ARDABIL Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Tarh-Va-Memary Consulating Engineer. (1996). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Zista Consulating Engineers. (1996). ARDABIL Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Zista Consulating Engineers. (2003). ARAK Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]

Zista Consulating Engineers. (2003). BIRJAND Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]