امکان سنجی توسعه شبکه پیاده راهی در بافت مرکزی شهرکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین راهبردهای ‏توسعه شهری، افزایش کیفیت محیط با رویکرد پیاده‎‌‎مداری می باشد. شبکه‎های پیاده‎راهی با ‏افزایش ‏تعاملات اجتماعی و فرهنگی، ‏نقش مهمی در تجدید حیات شهری بر عهده دارند. بدیهی است تقویت محورهای پیاده، ‏همچون ‏سایر فضاهای ‏شهری، با درنظر گرفتن معیارهای متناسب و توجه به نیازهای مختلف ‏کاربران امکان پذیر می باشد. در این مقاله ‏بافت مرکزی شهرکرد، که از قابلیتهایی همچون دسترسی مناسب به منابع طبیعی، وجود بناهای شاخص تاریخی، قرارگاه های رفتاری ‏مشخص و ارتباطات فرهنگی مناسب برخوردار می باشد، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. هدف مقاله شناسایی پهنه های ‏مستعد به منظور توسعه شبکه های پیاده راهی با تاکید بر معیارهای موثر در این زمینه می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش آن توصیفی ‏تحلیلی و شیوه گردآوری و وزن دهی داده‎ها با استفاده از پرسشنامه است. در ابتدا به مطالعه مبانی ‏نظری پرداخته، معیارهای موثر در ‏افزایش پیاده مداری شناسایی و پرسشنامه ای متناسب با مولفه های ‏پیشنهادی تهیه شده است. سپس با استفاده از روش دلفی و ‏امتیازدهی طیف لیکرت به سنجش میزان اهمیت معیارها پرداخته شده ‏است.‏‎ ‎نتایج تحقیق بیانگر آنست که از میان 15 معیار انتخاب ‏شده معیارهای امنیت، آسایش و جذابیت بیشترین تاثیر را در افزایش پیاده مداری در محدوده مورد مطالعه ‏داشته اند. به منظور تعیین ‏قابلیت هر مسیر، از روش مقایسه زوجی در نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شده است. مقایسه امتیازهای ‏نهایی نشان می دهد محور ‏تاریخی فرهنگی آقابزرگ، خیابان ولیعصر و خیابان ملت گزینه های برتر برای تبدیل به پیاده راه می باشند. ‏در نهایت ‏به منظور تقویت شبکه پیاده راهی در این ناحیه پیشنهادهایی متناسب با هر مسیر ارائه شده است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of developing a pedestrian network in the central tissue of Shahrekord

نویسندگان [English]

  • hossein mosharaf dehkordi 1
  • esmail shieh 2
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic ‎Azad University, Qazvin, Iran
2 Professor of Urban Planning Department, Architecture and Urban Planning Faculty, Qazvin Azad ‎University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Nowadays, increasing the quality of the environment with the pedestrian approach is one of the ‎most important urban development strategies‏.‏‎ Pedestrian networks play an important role in urban ‎regeneration by increasing social and cultural interactions‏. ‏Obviously, strengthening the pedestrian ‎axes, as well as other urban spaces, is possible with considering the Suitable criteria and various ‎needs of users‏. ‏In this paper, the central texture of Shahrekord, which has features such as proper ‎access to natural resources, historical indexes, specific behavioral sites and appropriate cultural ‎communications, has been selected as a case study‏.‏‎ The aim of the paper is identifying areas that ‎are prone to developing pedestrian networks with an emphasis on effective measures in this field‏.‏‎ ‎This is an applied journal, done by descriptive-analytical method, Data are collected and ranked ‎using a questionnaire. Initially, they have studied theoretical foundations, effective measures have ‎been taken to increase pedestrian orientation and a questionnaire tailored to the proposed ‎components has been prepared‏.‏‎ Then, we measured the significance of the criteria by using the ‎Delphi method and the Likert spectrum score. The results of the research indicate that among the‏15‏‎ ‎selected criterias, safety, comfort and attraction‏ ‏measures, have the greatest impact on the increase ‎of pedestrian in the study area.‎‏ ‏In order to determine the capability of each route, expert choice ‎software have been used‏.‏‎ Comparison of final scores shows‏ ‏Historical axis of aghabozorg, valieasr ‎street and mellat street are the best options to become a pedestrian axes. ‎‎. In the end, in order to strengthen the pedestrian network in this area, suggestions are tailored to ‎each route.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian
  • Feasibility
  • pedestrian network
  • expert choice
  • central tissue of Shahrekord‎