امکان سنجی گسترش شبکه پیاده راهی در بافت مرکزی شهرکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین راهبردهای ‏توسعه شهری، افزایش کیفیت محیط با رویکرد پیاده­مداری است. شبکه­های پیاده­راهی با افزایش ‏تعاملات اجتماعی و فرهنگی، ‏نقش مهمی در تجدید حیات شهری بر عهده دارند. بدیهی است تقویت محورهای پیاده، همچون ‏سایر فضاهای ‏شهری، با در نظر گرفتن معیارهای متناسب و توجه به نیازهای مختلف ‏کاربران امکان­پذیر است. در این مقاله بافت مرکزی شهرکرد که از قابلیت­هایی همچون دسترسی مناسب به منابع طبیعی، وجود بناهای شاخص تاریخی، قرارگاه­های رفتاری مشخص و ارتباطات فرهنگی مناسب برخوردار است، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. هدف مقاله شناسایی پهنه­های مستعد به منظور توسعه شبکه­های پیاده­راهی با تأکید بر معیارهای مؤثر در این زمینه است. نوع تحقیق کاربردی، روش آن توصیفی_تحلیلی و شیوه گردآوری و وزن­دهی داده­ها با استفاده از پرسشنامه است. در ابتدا به مطالعه مبانی ‏نظری پرداخته، معیارهای مؤثر در افزایش پیاده­مداری شناسایی و پرسشنامه­ای متناسب با مؤلفه­های ‏پیشنهادی تهیه شده است. سپس با استفاده از روش دلفی و امتیازدهی طیف لیکرت به سنجش میزان اهمیت معیارها پرداخته شده ‏است.‏ نتایج تحقیق بیانگر آنست که از میان 15 معیار انتخاب شده، معیارهای امنیت، آسایش و جذابیت بیشترین تأثیر را در افزایش پیاده­مداری در محدوده مورد مطالعه ‏داشته­اند. به منظور تعیین قابلیت هر مسیر، از روش مقایسه زوجی در نرم­افزار اکسپرت چویس استفاده شده است. مقایسه امتیازهای ‏نهایی نشان می­دهد، محور تاریخی فرهنگی آقابزرگ، خیابان ولیعصر و خیابان ملت گزینه­های برتر برای تبدیل به پیاده­راه هستند. در­نهایت ‏به منظور تقویت شبکه پیاده­راهی در این ناحیه پیشنهادهایی متناسب با هر مسیر ارائه شده است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of developing a pedestrian network in the central tissue of Shahrekord

نویسندگان [English]

  • hossein mosharaf dehkordi 1
  • esmail shieh 2
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic ‎Azad University, Qazvin, Iran
2 Professor of Urban Planning Department, Architecture and Urban Planning Faculty, Qazvin Azad ‎University, Qazvin, Iran
Abbaszadeh, shahab, tamri, soda. (2012), study and analysis of components affecting the improvement of spatial quality of sidewalks in order to increase the level of social interactions, case study: tabriz education and vali asr axes, kurdistan urban studies, (4): 10-1. ‎[in persian]‎

Abley, s.  (2005).  Walkability  scoping  paper.  Retrieved  from  http://www.Levelofservice.com/ walkability - research.pdf.

Ahadi, mr, hassanpour, mz, bashiri, p.(2016), strategies to promote safety to prevent pedestrian accidents in the city of qazvin. J saf promot inj prev. 2016; 4(3):143-150. ‎[in persian]‎

Ahlava, antti, suominen, jarmo, rossi,  saana). 2016(, controlling risks   through flexibility and urban integration: the regeneration of otaniemi campus in finland, handbook of theory and practice of sustainable development in higher education part of the series world sustainability series, (2016):21-35.

Akbari parviz, davoodi alborz. (2016), the role of pedestrians on improving the behavioral identity of citizens in the islamic city (case study: ferdowsi st., sanandaj), quarterly journal of islamic iranian city studies, summer 2015, no. 20, 49-59. ‎[in persian]‎

Alizadeh, katayoun, anbari, seyed hossein, (2017), the role of urban defenseless spaces in crime with emphasis on parks in district 9 of mashhad, quarterly journal of urban research and planning, 8 (29): 141-160. ‎[in persian]‎

Aumond, pierre. Arnaud, can. Bert, de coensel. Dick, botteldooren. Carlos, ribeiro. Catherine, lavandier. (2016). Soundscape, quality of life, and health: paper ica2016-265 sound pleasantness evaluation of pedestrian walks in urban sound environments. Buenos aires5to9 september. 2016 acoustics for the 21st century. Proceedings of the 22nd international congress on acoustics.

Balac, milos، ciari, francesco، axhausen, kay w، (2017)، modeling the impact of parking price policy on free-floating carsharing: case study for zurich, switzerland, transportation research part c: emerging technologies، 2017، (77):207-225.

Berke, p. R., macdonald, j., white, n., holmes, m., line, d., oury, k., & ryznar, r. (2003). Greening development to protect watersheds: does new urbanism make a difference? Journal of the american planning association, 69(4), 397-413.

Bohl, c c. (2000). New urbanism and the city: potential applications and implications for distressed inner‐city neighborhoods. Housing policy debate, 11(4), 761-801.

Conticelli, e. Maimaris a. Papageorgiou g. Tondelli s. (2018). Planning and designing walkable cities: a smart approach in: papa, r. Fistola, r. Gargiulo, c. (eds) smart planning: sustainability and mobility in the age of change. Green energy and technology. Springer, cham, (2018):251-269.

Cooper, R., Evans, G. and Boyko, C., (2009). Designing sustainable cities. , John Wiley & Sons.

Filingeri, victoria، eason, ken، waterson, patrick، haslam, roger. (2017)، factors influencing experience in crowds-the participant perspective، applied ergonomics ، university of derby, part a، march 2017 (59):431–441.

Frackelton, alexandra. (2013). Pedestrian transportation project prioritization incorporating app-collected sidewalk data, thesis(masters), department of  transportation, georgia institute of technology, united state of america.

Habibi, seyed mohsen, (2001), "tourism walking path", quarterly journal of fine arts, (9): 43-51. ‎[in persian]‎

holcombe ,Randall (2004). The new urbanism versus the market process, the review of austrian economics, kluwer academic publishers. Manufactured in the netherlands,2004:285-300.

Hosseini raheleh. (2015), development of criteria for the development of subsurface spaces from the perspective of urban crisis management indicators, bagh nazar scientific research monthly, 12 (35), 53-64. ‎[in persian]‎

Jepson, e. J. edwards, m. M. (2010). How possible is sustainable urban development? An analysis of planners' perceptions about new urbanism, smart growth and the ecological city. Planning practice & research, 25(4), 417-437.

Joshi, minu. (2017). Urban regeneration and sustainability: importance of sustainable transport systems in the concept of eco-city. Springer,pp139-147.

Karimi, forough, abdollahi, ali asghar. (1396). Creating a sidewalk to promote vitality and liveliness in urban spaces (case study: mellat st., shahrekord, between 12 moharram square and bazaar crossroads). Spatial planning (geography), (7), 81 – 100. ‎[in persian]‎

Kerra, jacqueline. Frankb, lawrence. Sallisa, jamesf. Chapmanc, jim. (2007). Urban form correlates of pedestrian travel in youth: differences by gender. Race-ethnicity and household attributes. Transportation research part d: ransport and environment. 3(12):177–182.

Kim, heung-ryel. Jang, yoonjeung. (2017). Lessons from good and bad practices in retail-led urban regeneration projects in the republic of korea. Cities. 2017 (61):36–47.

La rosa, daniele. Privitera, riccardo. Barbarossa, luca. Greca, paolo la. (2017). Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context:a case study in catania, italy. Landscape and urban planning, january 2017(157):180–192.

Lee, won do. Wim, ectors. Bellemans, tom. Kochan, bruno. Anssens, davy. Wets, geert. Choi, keechoo. Joh, chang-hyeon. (2017). Investigating pedestrian walkability using a multitude of seoul data sources. Transportmetrica b: transport dynamics. 6(1)54-73.

Leslie, e. Butterworth, i. Edwards, m. (2006). The next steps, the 7th international conference on walking and liveable communities, melborn, australia, october2006:23-25.

Macdonald, elizabeth. Szibbo, nicola. Eisenstein, william. Mozingo, louise. (2017). Quality of service: toward a standardized rating tool for pedestrian quality of urban streets. Journal of urban design, 23(1): 71-93.

Makki, s. Surat, m. Che-ani, a.i. Farkisch,h. Mokhtarian, h.r. )2016(, the importance of design characteristics in walking from student’s perspective: a case study in universiti kebangsaan malaysia. Journal of building performance, 2016(1):42-49.

Mateo-babiano, i. (2003). Pedestrin space management as a strategy in achieving sustainabl mobility, from website: http://www.oikos-international.org.

Millonig, a. Schechtner k. (2007). Decision loads and route qualities for pedestrians, key requirements for the design of pedestrian navigation services. In: waldau n., gattermann p., knoflacher h., schreckenberg m. (eds) pedestrian and evacuation dynamics, springer, berlin, heidelberg, 2007:109-118

Mirzaei, khalil, mohammad zaki, ahmad. (2016), evaluation of social effects of sidewalk construction on 15 khordad st., located in district 12 of tehran municipality (phase 2), journal of urban research and planning, 7 (24): 121 -142. ‎[in persian]‎

Mitchell, fiona، stalker, kirsten، matthews, lynsay، mutrie, nanette، melling, chris، mcconnachie, alex، murray, heather، melville, craig a. (2018)، a qualitative exploration of participants’ experiences of taking part in a walking programme: perceived benefits, barriers, choices and use of intervention resources، j appl res intellect disabil، 2018(1):110-121.

Moeini, mohammad mehdi. (2006), increasing the ability of pedestrians, a step towards a more humane city, quarterly journal of fine arts, (27): 5-1. ‎[in persian]‎

Muminovic, milica. (2017). Place identity and sustainable urban regeneration: public space in canberra city centre, international journal of sustainable development and planning, 12(4):734-743.

Nair, anurup kesavan. Basu, sanghamitra. (2016). Regeneration of a mixed use area in the historic core of a city, a case study of ‘chala’ in thiruvananthapuram, kerala. Sage journal of heritage management.2016(1):35-58.

Nasri elmira. (2015), the process of evaluating sidewalk road construction projects, soffeh, fall 2015, volume: 25, no. 70, 129-142. ‎[in persian]‎

Nosal,  b.  H. (2009).  Creating  walkable  and  transit supportive communities in halton, region health department of halton university.

Pakzad, jahanshah, (2007), urban space design guide in iran, tehran: armanshahr, 470 pages. ‎[in persian]‎

Parks, j. R. Schofer, j. L (2006), charavterizing neighborhood pedestrian environments with secondary data. Transportion reserch, 2006(11): 250-263.

Peyvastegar, Yaghoub, heidari ali akbar, kiai maryam. (2017), analysis of urban parks from the perspective of criminology using space layout technique (case study: laleh park in tehran), quarterly journal of urban studies, 6 ( 22), 15-26. ‎[in persian]‎

Pourjafar, mohammad reza, mahmoudnejad, javad. (2009), urban design and social capital in urban public spaces, tehran, tahan. ‎[in persian]‎

Raad, nowar. Burke, matthew i. (2018), what are the most important factors for pedestrian level-of-service estimation? A systematic review of the literature, sage journal, volume: 2672 issue: 35, page(s): 101-117.

rabbani abolfazli, Rahnama, mohammad Rahim ghazaleh, khakpour, baratali (1396). Evaluation of pedestrian capability with emphasis on nowshahrism approach in sajjad boulevard, mashhad, geography and urban space development, 4 (2), 24-1. ‎[in persian]‎

Rezakhani, m. (2018). Light in nightscape and perception of security among pedestrians, case study: tehran, advanced engineering forum, 2018(29):46-56.

Riza, dimitra.(2017). Walkability as a culture practice. Civil engineering and architecture, 5(2):61-65.

Saghapour, tayebeh. Moridpour, sara. Thompson,  russell g. (2019). Estimating walking access levels incorporating distance thresholds of built environment features, international journal of sustainable transportation,2019, 13(1):1-14.

Salvado, n. De rivera i. Lorenzo, d. (2017). Public space regeneration strategies: the case of salou, international journal of sustainable development and planning, 2(5):933 – 945.

Soltani, a. Primerano, f. Allan, a. (2006). Design for movement: linking non-work travel and activity level to local urban design dimensions, urban des int.2006(11):173.

stangl ,Paul. (2019) overcoming flaws in permeability measures: modified route directness, journal of urbanism: international research on placemaking and urban sustainability,2019, 12(1):1-14.

Talen, e. Koschinsky, j. (2011). Is subsidized housing in sustainable neighborhoods? Evidence from chicago. Housing policy debate, 21(1):1-28.

Terry s.wendt j. (2006). Specialty retail district. Planning and urban design standards, translated by behzadfar mostafa, transit corridors and tod. Center of transit oriented development. Department of transportation united state of america. american urban planning association, john wiley & sons, tehran: azarakhsh. ‎[in persian]‎

Zykofsky, paul, burden, dan. (2012), walkable communities, translated by sasan salehi milani, place and placemaking, urban planning and design standards, american urban planning association, john wiley & sons, volume 4, tehran: azarakhsh. ‎[in persian]‎