ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر میزان حضور جوانان در معابر شهری(نمونه موردی: خیابان عفیف آباد در شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه هنر و معماری، شیراز ، ایران

2 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه هنر و معماری، شیراز ، ایران

چکیده

امروزه پرداختن به موضوع حضور جوانان در فضاهای شهری و ارتباط آن با مولفه های معماری بسیار حائذ اهمیت می باشد. دستیابی به نقش این عناصر در افزایش حضور جوانان در معابر، گام مهمی برای کاهش مشکلات جوانان خواهد بود. تقویت حضور جوانان، ضمن ایجاد تعامل با سایر شهروندان، زمینه استفاده از این فرصت ارزشمند در جهت برنامه ریزی اوقات فراغت جوانان و افزایش سرزندگی شهروندان در فضاهای شهری خواهد بود. مهم ترین هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر عناصر کالبدی معماری ازجمله فرم و شکل نمای بناهای مجاور معابر شهری، رنگ بدنه‌ها، نوع کف‌سازی، مبلمان، تنوع کاربری، محل قرارگیری و شکل باغچه‌ها و آب‌نماها و ... بر میزان حضور جوانان در فضاهای شهری و به ویژه معابر می‌باشد. این تحقیق از نقطه نظر هدف بیرونی از گونه کاربردی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و دیدگاه 400 نفر از شهروندان شامل ساکنین، کسبه و رهگذران، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برداشت شده است. این برداشت ها با استفاده از تحلیل های آماری در نرم افزار spss نسخه 24 اولویت‌بندی گردیدند. در ادامه و با روش تجزیه و تحلیل عاملی، محتوا و بار عاملی پرسش های موجود در هر یک از مولفه ها ارائه گردیده است. بر مبنای نتـایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، مهمترین مولفه ها از نظـر پاسـخ دهنـدگان دسته بندی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد عناصر مبلمان شهری بـا ضـریب همبسـتگی 64/ . در مقایسه با مولفه های خدمات عمومی و رفاهی، مولفه های محیطی، ویژگی های عملکردی، مولفه های ایمنی و امنیت، مولفه های تنوع فضایی، مولفه های کالبدی و مولفه های انعطاف پذیری، بیشترین تاثیر را بر افزایش حضور جوانان در خیابان عفیف آباد شیراز داشته اند. همچنین مشخص گردید، توجه به نظافت و پاکیزگی محیط و دسترسی به خدمات عمومی، مهمترین عوامل مورد توجه جوانان حاضر در خیابان عفیف آباد به منظور انگیزه حضور آنان در معبر شهری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the environmental and physical factors on youth presence in urban passes (Case Study: Afif Abad Street in Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • Ali Mosallanejad 1
  • Khosro Movahed 2
  • hadi keshmiri 2
1 Ph.D.student in Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Department of Art and Architecture, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of Art and Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Department of Art and Architecture, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Recently, addressing the issue of the presence of young people in urban spaces and their relation to architectural components is important. Finding the elements of their presence is the important step in reducing the youth problems. Youth interacting with other residents in the streets of Shiraz can increase their vitality in the urban space and also it will be one of the valuable opportunities in increasing their leisure.
The main objective of this research is to assess the impact of architectural elements on the presence of young people in urban spaces. The elements that are assessing in this study are as follows: forms and shapes of the urban buildings, their colors, the type of flooring, furniture, the variety of buildings, the location and shape of gardens and fountains.
The research methodology of this study is descriptive-analytic method. The study has collected data through questionnaires from a random sample of 400 residents, business people and passers-by people in Afif Abad street. The external objective of the research is an applied research and the statistical analysis of the questionnaire is done by using spss v.24 software. Using the Factor Analysis method, the important factors related to the environmental components are obtained.
The findings show that the element of urban furniture has correlation with some other components such as welfare services, environmental components, functional characteristics, safety and security. Spatial diversity components and physical components have the highest impact on the increasing the presence of youth in the street of Afif Abad street in Shiraz. The correlation coefficient of this relation is 0.64.
It is also noted that paying attention to the cleanliness of the urban environment and accessing to public services are the most important factors for the young people. These factors will motivate the youth presence in the urban area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental and physical factors
  • participation
  • youth
  • urban passes
  • Afif Abad Street