شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور(موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گردشگری صنعتی فراگیر و عمومی است که باید تمام بخش‌های جامعه را فارغ از سن و نژاد و جنسیت مورد توجه قرار دهد. از آنجا که کودکان بخش مهمی از جامعه به شمار می روند توجه به پرورش و ارتقای خلاقیت آن‌ها از ضروریات جامعه است و هنر می تواند نقش مهمی در این امر ایفا کند. بنابریاین مقاله‌ی حاضر به دنبال مطرح کردن کودکان به عنوان بازار نوظهور حوزه گردشگری خلاق و شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور و همچنین بررسی عوامل تأثیرگذار بر سفرهای خلاق کودک محور است . گردشگران خلاق، سازندگان تجارب خود هستند، بنابراین، باید به عنوان گروهی همگن از تولیدکنندگان عمل کنند که درباره ی تجربه‌ی خلاقشان عقاید و احساسات ذهنی دارند. اصفهان از یک طرف به عنوان شهر خلاق، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری خلاق مبتنی بر صنایع دستی دارد؛ و از طرف دیگر به عنوان شهر دوست‌دار کودک پتانسیل مناسبی برای گردشگری کودک دارد . هدف اصلی از پژوهش حاضر، یافتن تعریفی واحد از گردشگری خلاق کودک محور می‌باشد. این پژوهش کیفی بوده و جهت شناسائی مؤلفه‌ها، رویکرد نظریه تماتیک و تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها، با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با 31 متخصص حوزه‌ی گردشگری، هنر و صنایع دستی و کودک، با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی گردآوری شده‌ و داده‌ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی طبقه‌بندی شدند. در نتیجه پنج مؤلفه مجزا شناسایی شد: فرآیند سفر، محیط، نیازهای کودکان، خلاقیت و ذی‌نفعان. هر مؤلفه عوامل مختلفی را در بر می‌گیرد که می‌تواند اطلاعات جدیدی در رابطه با گردشگری خلاق برای کودکان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the key components of child-based creative tourism(Case Study: Isfahan, handicraft Creative City)

نویسندگان [English]

  • boshra mohajer 1
  • zahed shafiee 1
  • alireza khaje ahmad attari 2
  • mohammad taghi toghraee 3
1 Art University of Isfahan, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Department Of Tourism Management, Isfahan, Iran
2 department of handicraft, faculty of handicraft, art university of Isfahan, Isfahan, Iran
3 department of entrepreneurship, faculty of research excellence in art and entrepreneurship, art university of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Tourism is one of the inclusive and general industries which has to consider all sectors of society regardless of their age, race and gender. Since children are an important part of society, attention to growing and promoting their creativity is one of requirements in society and the art can play an important role in this task. Therefore in this thesis with the aim to review key elements of creative oriented tourism with an emphasis on handicraft for children, is investigated Isfahan position as a art-based creative tourism destination for children and the role of art-based creative tourism with an emphasis on handicraft for children by means of a quantitative – qualitative approach and descriptive, analytical and survey method. The data for this study is collected through semi-structured questionnaire in form of interview with experts in the field of tourism, arts, handicraft and children as well as a questionnaire distributed among travel agencies. Based on the results of this study, it was found that art-based creative tourism for children is important and Isfahan has a high potential to become a creative tourism destination for children. The components are: experience, entrepreneurship, coach, space, parents, education, community, age, recreation, content, planning, artist, institution, tourist, travel cost, creativity, gender and urban texture It was also shown that Isfahan has a high potential for becoming a creative tourism destination for children and plays a major role in learning, teaching culture, experiencing, promoting individual skills, social impacts, economic impacts, impacts on local communities, and development and dynamism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Tourism
  • Child Tourism
  • Creative Child- Based Tourism
  • Isfahan