فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، پژوهشگر مسائل شهری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده

به ­دنبال انقلاب صنعتی، رشد روزافزون شهرنشینی و گسترش شهرها، پیاده­روی، این عادت قدیمی، کم­کم جای خود را به استفاده بیش از پیش به اتومبیل داد و امکان تردد پیادگان را در بسیاری از شهرها کم­رنگ­تر از قرن پیش کرد. درنتیجه­ این تغییرات، پرداختن به موضوع "پیاده" در دستور کار بسیاری از شهرها قرار گرفت و با اهمیت یافتن موضوع، پژوهش­های بسیاری در جهان و در چند دهه اخیر در ایران صورت پذیرفت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و تفسیر آنچه تاکنون در ایران در قالب مقاله پژوهشی منتشر شده و نیز برای پیشگیری از تکرار در زمینه­ پژوهش­های پیاده به بررسی کمی و کیفی مطالعات انجام شده در این زمینه، پرداخته است. رویکرد پژوهش به صورت کیفی و راهبرد اصلی آن مطالعه­ای و موردکاوی است. از روش فراترکیب و کدگذاری نیز برای بررسی تحلیلی_تفسیری مطالعات پیشین استفاده شده ­است. در این پژوهش، 80 مقاله علمی_پژوهشی مرتبط با موضوع پیاده در بازه زمانی 1397-1380 بررسی شده که با مطالعه ساختار و محتوای مقاله­های علمی_پژوهشی فارسی­زبان، به ترسیم چشم­انداز کنونی پژوهش­های با موضوع پیاده، دست یافته ­است. نتایج بیانگر حجم زیاد و روزافزون پژوهش­های پیاده در دو دهه اخیر، با محوریت "پیاده­مداری" و  "پیاده­راه" است. تکرار در انتخاب نمونه موردی، تعدد و اختلاط گستره واژگان کاربردی، تکرار محتوایی پژوهش­های پیاده و توجه اندک به گروه­های مخاطب ویژه شامل کودکان، سالمندان، کم­توانان و ناتوانان جسمی از جمله اصلی­ترین مسائل و مشکلات مرتبط با مقوله پیاده در طیف مقاله­های علمی_پژوهشی است. از جمله مقوله­های ترکیب­ شده­ پرتکرار با موضوع پیاده می­توان به مقوله­های فعالیتی_رفتاری، دید و منظر، مباحث اجتماعی، کیفیت­های محیطی شامل سلامت، ایمنی و امنیت اشاره نمود. همچنین بررسی­ها نشان می­دهد، بیشترین تعداد مطالعات در مقیاس خرد(پیاده­رو_خیابان) صورت گرفته و اشاره‌ای به دیگر انواع فضاها و مقیاس­ها صورت نگرفته­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta synthesis of Persian scientific-research articles on pedestrian (A review of the years 2001-2018)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Moeini 1
 • Bahareh Ebrahimpour 2
1 Ph.D. Independent Urban Researcher
2 Master of Urban Design

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pedestrian
 • Pedestrian street
 • Walkability
 • Meta synthesis
 • Persian language articles
 • Abbaszadegan, M, Azari, A. (2012). Measuring effective criteria for creating pedestrian path using GIS spatial information system and space syntax, Memari o Shahrsazi Iran Journal, Volume 3, Number 4. [in Persian]
 • Abedi Dastjerdi, F. (2015). Designing an e-business model for online retailers based on Strawalder approach, M.Sc. Thesis, Executive Management Marketing Orientation, University of Tehran. [in Persian]
 • Dadashpour, H, Alvandipour, N. (2015). Spatial justice on an urban scale in Iran, a meta-study of the theoretical framework of existing scientific articles, Honarhaye Ziba Journal, Volume 21, Number 3. [in Persian]
 • Douglas, A. C., Mills, J. E., Niang, M., Stepchenkova, S., Byun, S., Ruffini, C., ... & Blanton, M. (2008). Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996–2006. Computers in human behavior, 24(6), 3027-3044.
 • Esmaeilzadeh, H, Kouzehgar, L, Alian, M, Adinehvand, A. (2015). A meta-analysis of research in the field of urban governance in Iran, Barnamerizi o Amayesh Faza Journal, Volume 20, Number 2. [in Persian]
 • Faizi, M, Rajabi, A, Hosseini, Y. (2012). Recognition of the pedestrian movement in the sustainability of dense urban spaces, Modiriat Shahri Journal, Volume10, Number 30. [in Persian]
 • Fallah Manshadi, E, Habibi, S, Rouhi, A. (2012). Pedestrian Zones: From Vision to Action Evaluation of Pedestrian Zone in Tehran Bazzar, Nameh Memari Shahrsazi Journal, Volume5, Number 9. [in Persian]
 • Ghaleh Noei, M, Zamani, B, Peymanfar, S. (2017). Meta-analysis of place attachment studies, Modiriat Shahri Journal, Volume16, Number 3. [in Persian]
 • Gharib, F. (2004). Feasibility study of creating pedestrian and bicycle paths in the area of old Tehran, Honarhaye Ziba Journal, Volume19, Number 19. [in Persian]
 • Habibi, K. (2013). Evaluation of Global Transportation Experiences and Intervention Policies in Ancient Urban Textures Based on walkability, Memari o Shahrsazi Iran Journal, Volume4, Number 5. [in Persian]
 • Haghi, M, Izadi, M, Molavi, E. (2014). Evaluation and comparison of two policies of walking street construction and walkability in urban centers, Motaleaat e Shahri Journal, Volume4, Number 13. [in Persian]
 • Hoon, C. (2013). Meta-synthesis of qualitative case studies: An approach to theory building, Organizational Research Methods Journal, 16(4), 522-556.
 • Kamali, Y. (2017). Meta synthesismethodology and its application in public policy, Siasat Journal, Volume 47, Number 3. [in Persian]
 • Ministry of Housing and Urban Development (1995). Urban Road Design Regulations, Section 10: Pedestrian Paths, Iran Urban Planning and Architecture Studies and Research Center. [in Persian]
 • Moeini, M. (2011). Walkable Cities, Fifth Edition, Azarakhsh Publisher, Tehran. [in Persian]
 • Mohammadi, M, Ghaleh Noei, M, Mirzaei, E. (2014). A meta-analysis on the sensitivity of travel behavior to the shape of the city, Armanshahr Journal, Volume 7, Number 13. [in Persian]
 • Mohammadzadeh, R, Fallahnejad, H. (2009). Development Compatibility of Pedestrian Spaces of Bazaar and Tarbiat Pedestrian Malls of Tabriz City, Honarhaye Ziba Journal, Volume 1, Number 38. [in Persian]
 • Pakzad, J, Golrokh, Sh. (2015). Understanding the experience of sudden place change; Sense of place of residents and businesses on the 17 Shahrivar pedestrian street, Sofeh Journal, Volume 25, Number 3. [in Persian]
 • Pourjafar, M, Farzboud, S. (2007). The need for pedestrian street construction through flow analysis of pedestrian traffic in urban spaces, Sofeh Journal, Volume16, Number 44. [in Persian]
 • Saldena, J. (2015). Coding Guide for Qualitative Researchers, Translator: Abdullah Givian, Elmi va Farhangi Publisher Company, Tehran. [in Persian]
 • Salehi, I, Al-Mohammad, S. (2016). Spatial Analysis of Walkability, Sofeh Journal, Volume 26, Number 3. [in Persian]
 • Shahabian, P, Lahiji, R. (2015). Feasibility study of walkability in urban streets using a combination of three methods, Sofeh Journal, Volume 25, Number 2. [in Persian]
 • Sharifzadegan, M, Nedayi Tusi, S. (2015). Qualitative research methods in development planning with emphasis on urban and regional planning, Shahid Beheshti University Publisher, Tehran. [in Persian]
 • Taqvaee, A, Sheikhi, S, Kokhaei, T. (2015). Assessing the factors affecting the rights of pedestrians according to the principles of civil rights in Islam, Naghsh e Jahan Journal, Volume5, Number 3. [in Persian]
 • Tooghi, M, Akbarzadeh, M, Sabohanian, A. (2015). Evaluation of Pedestrian Corridors from Evacuation Perspective- Case Study: Administrative Complex of Isfahan, Motaleaat e Shahri Journal, Volume5, Number 17. [in Persian]
 • Weed, M. (2005). Meta Interpretation: A Method for the Interpretive Synthesis of Qualitative Research. In Forum Qualitative Sozialforschung, Forum: Qualitative Social Research, Volume 6, Number 1.
 • www.journals.msrt.ir