بررسی رابطه علی محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

2 دکترای شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیش هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

یافتن ارتباط علی میان مولفه‌های محیط ساخته ‌شده و رفتار سفر حدود دو دهه است که یکی از سئوالات اصلی در حوزه ارتباط میان رفتار سفر و محیط ساخته‌ شده است. خودانتخابی ساکنان که به گرایش مردم برای انتخاب محل زندگی براساس گرایشات و عادات سفرشان مربوط می‌شود، یک مسئله کلیدی است که این رابطه را مخدوش می‌کند. آیا افراد به دلیل تمایل به پیاده‌روی، محله‌هایی با قابلیت پیاده‌روی را برای سکونت می‌گزینند و در نتیجه دلیل بالا بودن سفر پیاده آنها به گرایشات و ترجیحات سفر آنها بازمی­گردد و یا برعکس چون در محلات با قابلیت پیاده‌روی سکونت دارند، بیشتر پیاده می‌روند، مسئله‌ای است که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است. در این راستا، این پژوهش، ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم میان مولفه‌های کالبدی و غیرکالبدی موثر بر رفتارسفر پیاده را با جمع‌آوری ۲۷۳ پرسشنامه از ساکنان سه محله با الگوهای توسعه‌ای متفاوت مرکزی، متعارف و حومه‌ای در کلانشهر تهران و استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر ارزیابی کرده‌است. یافته‌ها حاکی از آن است که در دو محله متعارف و حومه‌ای مولفه‌های محیط ساخته ‌شده از جمله تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها و دسترسی به حمل­ونقل عمومی و کاهش دسترسی به بزرگراه‌ بر نگرش­ها و عادات سفر تاثیر گذاشته‌اند. حال آن که در محله مرکزی، مولفه‌های نگرش‌ها و عادات سفر بر مولفه‌های محیط ساخته ‌شده و از سوی دیگر ترجیحات انتخاب سکونت بر فراوانی سفر پیاده تاثیر گذاشته‌اند. با این حال در محله مرکزی، همچنان مولفه‌ محیط ساخته ‌شده (تنوع مقاصد و دسترسی به آنها) تاثیر مستقیم و مستقل بر رفتار سفر پیاده داشته‌اند. بنابراین در مجموع با در نظر گرفتن پدیده خودانتخابی، همچنان مولفه‌های محیط ساخته‌ شده و رفتار سفر پیاده رابطه علی داشته و با تغییر ویژگی‌های آن (افزایش تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها، افزایش دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی و کاهش دسترسی به بزرگراه) می‌توان این مد سفر را در سطح محلات ترغیب نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the casual relationship between built environment and travel behavior in different neighborhood development’s patterns of Tehran (Bime, Moniriye and Golestan districts)

نویسندگان [English]

 • Esfandiar Zebardast 1
 • elnaz baghernejhad 2
1 Professor of Urban Planning, Urban Planning Faculty, University of Tehran
2 Ph.D. in Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

 • travel behavior
 • built environment
 • self- selection
 • causality
 • SEM
 • Boarnet, M.G., & Crane, R. (2001). The influence of land use on travel behavior: specification and estimation strategies. Transportation Research A, 35 (9), 823– 845.
 • Boer, R., Zheng, Y., Overton, A., Ridgeway, G., & Cohen, D. (2007). Neighborhood Design and Walking Trips in Ten U.S. Metropolitan Areas. American Journal of Preventive Medicine, 32(4), 298-304.
 • Cao, X., & Fan, Y. (2012). Exploring the influences of density on travel behavior using propensity score matching. Environment and Planning B: Planning and Design 39(3), 459–470.
 • Cao, X., Handy, S.L., & Mokhtarian, P.L. (2006a). Neighborhood design and vehicle type choice: Evidence from Northern California. Transportation Research Part D 11, 133–145.
 • Cao, X., Handy, S.L., & Mokhtarian, P.L. (2006b). The influences of the built environment and residential selfselection on pedestrian behavior: evidence from Austin, TX. Transportation 33(1), 1-20.
 • Cao, X., Mokhtarian, P.L., & Handy, S.L. (2007a). Cross-sectional and quasi-panel explorations of the connection between the built environment and auto ownership. Environ. Plan. A, 39, 830–847
 • Cao, X., Mokhtarian, P.L., & Handy, S.L. (2007b). Do changes in neighborhood characteristics lead to changes in travel behavior? A structural equations modeling approach. Transportation, 34, 535-556.
 • Cao, X., Mokhtarian, P.L., & Handy, S.L. (2009a). Examining the Impacts of Residential Self-Selection on Travel Behaviour: A Focus on Empirical Findings. Transport Reviews, 29(3), 359 - 395.
 • Cao, X., Mokhtarian, P.L., & Handy, S.L. (2009b). The relationship between the built environment and nonwork travel: A case study of Northern California. Transportation Research Part A, 43, 548 - 559.
 • Cao, X., Mokhtarian, P.L., & Handy, S.L. (2010). Neighborhood Design and the Accessibility of the Elderly: An Empirical Analysis in Northern California. International Journal of Sustainable Transportation, 4, 347–371.
 • Cervero, R. (2002). Built environments and mode choice: toward a normative framework. Transportation Research Part D, 7, 265–284.
 • Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. Transportation Research D, 2(3), 199–219.
 • Cervero, R., Sarmiento, O.L., Jacoby, E., Fernando, L., Neiman, A., & Gomez, L.F. (2009). Influences of built environments on walking and cycling: lessons from Bogotá. Int. J. Sustain. Transp. 3 (4), 203–226.
 • Circella, G., Mokhtarian, P. L. & Handy, S. L. (2008), Land use, attitudes, and travel behavior relationships: a cross-sectional structural equations model for Northern California. Transportation Research Board 87th Annual Meeting Transportation Research Board.
 • Crane, R. (2000). The influence of urban form on travel: an interpretative review. Journal of Planning Literature,15(1), 3–23.
 • Crane, R., & Crepeau, R, (1998), Does Neighborhood Design Influence Travel? A Behavioral Analysis of Travel Diary and GIS Data. Transport. D, 3(4), 225-238.
 • Frank, L., Bradley, M., Kavage, S., Chapman, J., & Lawton, T.k. (2008). Urban form, travel time, and cost relationships with tour complexity and mode choice. Transportation, 35, 37–54.
 • Greenwald, M. J. (2006). The relationship between land use and intrazonal trip making behaviors: Evidence and implications. Transportation Research Part D, 11, 432–446
 • Handy, S. L., & Clifton, K. J. (2001). Local shopping as a strategy for reducing automobile travel. Transportation, 28, 317-346.
 • Handy, S., Cao, X., & Mokhtarian, P. (2005). Correlation or causality between the built environment and travel behavior? Evidence from Northern California. Transport. Res. D, 10(6), 427–444.
 • Handy, S., Cao, X., & Mokhtarian, P. (2006). Self-Selection in the Relationship between the Built Environment and Walking. Journal of the American Planning Association, 72(1), 55-74.
 • Khattak, A.J., & Rodriguez, R. (2005). Travel behavior in neo-traditional neighborhood developments: a case study in USA. Transportation Research Part A, 39, 481–500.
 • Kockelman, K. M. (1997). Travel behavior as a function of accessibility, land use mixing and land use balance: Evidence from the San Francisco Bay Area. Transportation Research Record, 1607, 116-125.
 • Krizek, K. (2003). Residential relocation and changes in urban travel: does neighborhood-scale urban form matter? Journal of the American Planning Association, 69(3), 265–281.
 • Lin, T., Wang, D., & Guanz, X. (2016). The built environment, travel attitude, and travel behavior: Residential self-selection or residential determination? Journal of Transport Geography 65, 111–122.
 • Lund, H. (2006). Reasons for living in a transit-oriented development, and associated transit use. J. Am. Plan. Assoc. 73(3), 357-366.
 • Næss, P. (2006). Accessibility, Activity Participation and Location of Activities: Exploring the Links between Residential Location and Travel Behavior. Urban Studies, 43(3), 627–652.
 • Rodriguez, D. A., & Joo, J. (2004). The relationship between non-motorized mode choice and the local physical environment. Transportation Research D, 9(2), 151–173.
 • Schwanen, T., & Mokhtarian, P.L. (2007). Attitudes toward travel and land use and choice of residential neighborhood type: evidence from the San Francisco bay area. Hous. Pol. Debate 18 (1), 171–207.
 • Zhang, M. (2004), The Role of Land Use in Travel Mode Choice, Evidence from Boston and Hong Kong. Journal of the American Planning Association, 70(3), 344-363.
 • Zebardast, E., & Baghernezhad, E. (2019). Analyzing the relationship between land use and travel behavior in Bime, Moniriye and Golestan districts. HONAR-HA-YE-ZIBA, 23(4), 95-106. [in Persian]
 • Zhou, B., & K. Kockelman. (2008). Self-selection in home choice: Use of treatment effects in evaluating the relationship between the built environment and travel behavior. Transportation Research Record, 2077, 54–61.