مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و افراد( کم‌توان جسمی- حرکتی (مطالعه موردی شهر اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

معلولیت به ‌منزله پدیده‌ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف ‌نظر از میزان توسعه ‌یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی با آن مواجه هستند. فضاهای عمومی شهری نقش مهمی در برنامه‌های توسعه مناطق شهری دارد و در فرآیند برنامه‌ریزی شهری، هنر برنامه‌ریزی این است که بتواند تعامل و تعادلی بین گروه‌های ذی‌نفع ایجاد کند. با توجه به اهمیت موضوع مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان (جسمی- حرکتی و نابینایان) از یک‌سو و نیز تعداد قابل‌ توجه شهروندان کم‌توان جسمی و حرکتی در شهر اردبیل از سوی دیگر پژوهش حاضر با هدف واکاوی و بررسی میزان رضایت‌مندی معلولین و ارزیابی وضع موجود مناسب‌سازی بخش مرکزی شهر اردبیل با رویکردی نظام‌مند، در جهت پاسخ‌دهی به نیاز این قشر از شهروندان می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز از طریق روش‌های میدانی گردآوری‌ شده‌اند و با استفاده از نرم‌افزارspss و آزمون‌های،T تک ‌نمونه‌ای،t مستقل و آزمون تحلیل ‌واریانس یک ‌طرفه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌ دست‌آمده از پژوهش(آزمونT) نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی معلولان از شاخص‌های مناسب‌سازی کمتر از حد متوسط(3) می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک ‌طرفه نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری متغیرهای شغل، سن و نوع معلولیت کمتر از 05/.، (000/.) می‌باشد. و به لحاظ آماری رابطه معناداری در سطح 95درصد وجود دارد که نشان‌دهنده تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر میزان رضایتمندی از شاخص‌های مناسب‌سازی می‌باشد. همچنین آزمون tمستقل گویای این می‌باشد که در متغیر جنسیت بین میانگین نظری دو گروه مردان و زنان در خصوص ارزیابی رضایتمندی معلولین از مناسب‌سازی با توجه به اینکه سطح معنی‌داری (000/.) کمتر از 05/. است. رابطه معناداری بین نظرات دو گروه زن و مرد وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهت مناسب‌سازی بخش مرکزی شهر اردبیل شرایط کالبدی، اجتماعی- اقتصادی، وضعیت مبلمان شهری و مدیریت کنونی قادر به رفع نیازهای معلولان به شکل شایسته نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Making urban spaces suitable for handicapped and physically-disabled persons (Case study of Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Arastoo Yari hesar 1
  • samira saeidi zarangi 2
  • zhila Farzane sadat zaranji 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 2- Master of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
3 phd.student of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Disability, known as a social and environmental phenomenon, is a fact that all societies face regardless of development, including industrialized and non-industrialized countries. Urban public spaces play an important role in urban development programs. In the urban planning process, planning art is capable of interacting and balancing the interest groups. Considering the importance of the urban spaces for the disabled (physical-motorized and the blind), from One-way, as well as a significant number of physical and motorized citizens in the city of Ardabil by the pot .This study aims to assess the satisfaction of disabled people and assess the current status of the central part of Ardabil city with a systematic approach to respond to the needs of this community.The research method is descriptive-analytical.The collected data were analyzed using SPSS software,T-test single sample, independent t-test and one-way Variance.The results of the research (test T) show that the satisfaction rate of the disabled of the fitting out indicators is less than the average (3).The results of one-way Variance show that the significant level of occupational variables,age and type of disability is less than 0.05 (. 000). And there is a statistically meaningful relationship at the 95% level. Which shows the effect of these variables on the satisfaction rate of fitting out indicators Also, Independent t-test indicates that in the gender variable between the theoretical average of both groups of men and women, regarding the assessment of disability satisfaction, due to the fact that the significant level (000 /.) Is less than. /05. There is a meaningful (significant) relationship between the opinions of the two groups of women and men. The results of the study show that based on the actions taken in order to make the central part of Ardebil suitable, the physical, socio-economic, urban furniture situation and current management are not able to meet the needs of the disabled in a proper manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Making suitable
  • Urban Space
  • Handicapped
  • Physically-disabled
  • Ardabil City