نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

همزمان با رشد سریع شهرنشینی و مطرح‌شدن مباحث مربوط به گرمایش زمین، جزایر گرمایی و تغییرات اقلیمی، جریان باد به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مناسب‌سازی طراحی فضاهای باز شهری مرتبط با آسایش حرارتی مطرح‌شده است، به‌طوری‌که سرعت و نحوه حرکت باد برآسایش حرارتی انسان تأثیرگذار می‌باشد. در نیم‌قرن اخیر، براثر تغییر شکل سازمان فضایی بافت های شهری، الگوی جدیدی رواج یافته که با نیازهای اقلیمی شهر اصفهان مطابقت ندارد. با توجه به اینکه ضوابط شهرسازی و ساختمانی، سهم عمده‌ای در شکل دهی به بافت های شهری و تنظیم شرایط آسایش حرارتی به همراه دارد، ازاین‌رو در پژوهش حاضر سعی بر اینست که با در نظر گرفتن محوریت‌های موجود در سند مذکور، میزان تأثیرگذاری ضوابط شهرسازی و ساختمانی(سطح اشغال، ارتفاع، تراکم، تعداد طبقات و عرض گذر) در بافت جدید شهر اصفهان بر جریان باد مورد ارزیابی قرار بگیرد. با توجه به ماهیت کاربردی این تحقیق، روش مورداستفاده در آن توصیفی-تحلیلی است و برای یافته اندوزی از روش‌های اسنادی و میدانی بهره جسته همچنین به‌منظور تجزیه‌وتحلیل سناریوها‌ی تعریف‌شده از مدل شبیه‌سازی پیچک‌های بزرگ استفاده گردیده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، مطالعه‌ی حاضر در سه‌گام متفاوت تعریف‌شده به‌گونه‌ای که نخست با بررسی مبانی نظری مرتبط با آسایش حرارتی، شاخص‌های کالبدی تأثیرگذار استخراج گردیده سپس همپوشانی آنها با محورهای موجود در ضوابط شهرسازی و ساختمانی شهر اصفهان موردبررسی قرارگرفته است. در گام پایانی نیز با تعریف سناریوهای محتمل بر اساس الگوهای مسکونی ردیفی غالب بافت جدید شهر اصفهان، شبیه‌سازی پیچک‌های بزرگ صورت پذیرفته است. تحلیل شبیه‌سازی سناریوهای مختلف مؤید این موضوع است که از میان شاخص‌های استخراج‌شده، سطح اشغال تأثیرگذارترین پارامتر بر روی جریان هوای محدوده می‌باشد و تراکم معیار مناسبی برای سنجش این موضوع به شمار نمی آید. همچنین اثر تغییر سطح اشغال بر سرعت باد بیش‌تر از اثر تغییر ارتفاع ساختمان‌ها است. در ارتباط با عرض گذر، نوساناتی که سناریوهای مختلف بر نسبت سرعت در حیاط‌ها ایجاد می‌کنند بسیار محدودتر از نوسانات ایجادشده در کوچه‌ها و خیابان است. به طوری که در ابتدا و انتهای کوچه‌ها، سرعت بیش‌تر از بخش‌های میانی است. از اینرو در سناریوهایی که ارتفاع ساختمان بین 10.5 تا 14 متر تعریف شده است شرایط مطلوبی به منظور تهویه هوای شهری و کاهش آلودگی هوا فراهم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects Urban planning Principles on Outdoor Thermal comfort with emphasis on Wind flow through Large Eddy Simulation; case study: Isfahan row housing models

نویسندگان [English]

  • Samaneh Heidari 1
  • Golnaz Mortezaei 2

1 Master Student, Department Of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor, Department Of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Along with the rapid growth of urbanization and the issues of global warming, environmental pollution, the urban heat island, and climate change, thermal comfort has become one of the most influential factors in adapting the design of climate-related urban open spaces. Today, the high temperature in human-made areas has doubled the need to pay attention to the thermal comfort of open urban spaces. In this vein, wind flow is considered as one of the most influential climatic parameters, so that the speed and movement of wind affect human thermal comfort. Isfahan's traditional architecture and urban planning is one of the most unique and local examples of the Iranian architecture, which has been forced to create many climatic solutions due to its hot and dry climatic conditions. However, in the last half century, as a result of the changes in the forms of housing space into a variety of dense multi-family housing, a new pattern has emerged in the massing models of the buildings. Due to the vastness and pervasiveness of this row housing models in Iran, it can be considered as part of the new tradition of urban planning in the country. However, due to the increase in density and the ratio of building levels, part of the self-cleaning capacity of the urban environment has been vanished, and certain construction models have become common in different climates with unfavorable climatic conditions. Now that many cities are looking for solutions to compress and mass as much as possible, the shortcomings of the previous model have become more prominent, and there is this need to find solutions to remedy the current situation, in order to reduce the possible adverse consequences in the future. Consequences that may arise from this current, such as the lack of thermal comfort in open urban spaces, increase of heat exchange between indoor and outdoor spaces, and consequently more energy loss. The Booklet for Urban Planning and Building Regulations of the city of Isfahan, as a master plan and as an auxiliary force to urban designers and planners, always tries to correct this pattern in the current situation; Therefore, in the present study, it has been tried to consider the existing directions in the booklet, and evaluate the role and extent of the effect of physical factors on wind flow in the new context of Isfahan. Due to the applied nature of this research, the method used in it is descriptive-analytical and it used documentary and field methods for data collection. Also, in order to analyze the defined scenarios, the large eddy simulation model has been used. In order to achieve the objectives of the study, the present study was defined in three different phases, so that first by examining the theoretical foundations related to thermal comfort, effective physical indicators were extracted and then their overlapping with the directions in the Booklet for Urban Planning and Building Regulations of Isfahan has been studied. In the final step, by defining the probable scenarios based on row housing models of the dominant line of the new texture of Isfahan, LES has been conducted. Analysis of simulation of different scenarios confirms that among the extracted indicators, increasing the occupancy rate causes a sharp decrease in the speed ratio, while an increase in the height of the building leads to a decrease in the speed ratio, and the density has a different effect, which can be interpreted along with other principles. However, in relation to the width of the passages, the fluctuations in the ratio of speed on low-width streets are much more limited than those of high-width alleys and streets. So that at the beginning and the end of the alleys, the speed is faster than the middle sections. Therefore, in scenarios where the height of the building is defined between 10.5 to 14 meters, proper conditions are provided for urban air quality, ventilation and reducing air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture and Urban Planning Principles
  • Outdoor Thermal Comfort
  • Wind Flow
  • Large Eddy Simulation (LES)
  • Row Housing Models of Isfahan