دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-120 
7. تحلیل جغرافیایی الگوهای‌ شکل شهری در ایران

صفحه 89-100

نورالدین عظیمی؛ سیدرضا آزاده؛ ملیحه زارع رودبزانی