بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، نمونه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

مجتمع‌های مسکن مهر نشانه‌ای از معضل افزایش تراکم ساختمانی در شهرسازی امروز محسوب می‌شوند که دارای تبعات اجتماعی بسیاری هستند. مسائل انسانی و اجتماعی که در ساخت این مجتمع‌ها مغفول مانده، به‌واسطه محیط کالبدی قابل اصلاح و بهبود است. از این‌ رو، هدف از تحقیق حاضر که به ‌منظور ارتقای هویت و سرزندگی اجتماعی در ساختارهای معاصر شهری انجام یافته است، بررسی تأثیر فضاهای اجتماع‌پذیر بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی در نمونه‌های موردی یعنی سه مجتمع مسکن مهر اردبیل، نیایش، وحدت، و اندیشه است. فرضیه تحقیق این است که وجود فضاهای عمومی اجتماع‌پذیر در مجتمع‌های مسکونی مهر اردبیل با پایداری اجتماعی این مجتمع‌ها رابطه معنی‌داری دارد. روش تحقیق مقاله حاضر، روش ترکیبی کمی و کیفی، با استفاده از راهبردهای استدلال منطقی، تطبیقی و همبستگی است. پیمایش از طریق تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و انجام مشاهدات صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون داده‌ها مبین این موضوع است که وجود فضاهای اجتماع‌پذیر بر افزایش سطح پایداری اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی تأثیرگذار است؛ موضوعی که به وسیله مصاحبه‌ها و مشاهدات نیز تأیید گردید. از طریق انطباق داده‌های حاصل از تحلیل پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها و مشاهدات، متغیرها و ویژگی‌های محیطی مرتبط با اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی مجتمع‌های مسکونی استخراج و دسته‌بندی شد. در پایان اشاره می‌شود که راهکارهای ایجاد فضاهای اجتماع‌پذیر چون فضاهای سبز، فضاهای بازی‌ کودکان، مراکز تجاری و مراکز فرهنگی، اندازه مناسب کالبدی‌_اجتماعی فضا، بهبود آسایش زیستی و تنوع بصری، نقش بسزایی در تأمین اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی و از این‌ رو ارتقای پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sociability of Public Places on Social Sustainability in Residential Complexes (case study: Mehr Residential Complex's in Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Islam Karami 1
  • parisa mohamadhoseini 2
1 Ardabil Islamic Azad University
Aabedin Darkush, S., (2004). In the introduction to urban economics, Vol. 6, Markez_e_ nashre_e_Daneshgahi, Tehrn. [in Persian]

Abdiyan, M. (2010). Assessment of social housing policy in providing low-income group housing, Master's thesis, Tarbiat Modarres University. [in Persian]

Akbari, R.; Pakbonyan, S., (2012). The effect of the public spaces on the sense of social security of women (Case study: Narmak neighborhood and Ekbatan town of Tehran), Honarha e Ziba Journal Journal, 17th time, No. 2, Summer. [in Persian]

Avila Montre, M., (2001). Factors that Influnce the Social Life and Vitality of Public Open Apaces in Maracaibo – Venezuela. Case Study: Plaza de la Madre and Plaza de la Republaca, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.

Balaceanu, C.; Apostol, D.; Penu, D., (2012). Sustainability and Social Justice, Social and Behavioral Sciences Journal, No. 62 , 677– 681

Bonaiuto, M.; Bonnes, M., (2000). Social-Psychological Approaches in Environment –Behavior Studies. In Wapner & J. Demick (Eds),Theoretical perspective in environmentbehavior research, Dordrecht, The Netherlands.

C. Ragin, C., (1994). Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. University of California, California.

Colantonio, A., (2008). Social Sustainability: Linking Research to Policy and Practice, Oxford Institute for Sustainable Development, Oxford Brookes University, Oxford.

Daneshgar Moghadam, G.; Bahreini; S. H.; Eini Far; A., (2011). The analysis of the sociability of the physical environment influenced by the perception of nature in the built environment, Honarha e Ziba Journal, 3th time, No.45, Spring. [in Persian]

Daneshpour, S.; Charkhchian, M., (2007). Public spaces and factors affecting collective welfare, Bagh-e-Nazar Journal, 4th time, No. 7, Spring and Summer. [in Persian]

Dave, S., (2011). Neighbourhood Density and Social Sustainability in Cities of Developing Countries, Sustainable Development Journal, No. 19, 189–205.

Davidson, M., (2010). Social Sustainability and the City. Geography Compass Journal, No. 7, 872–880.

Einifer, A., (2000). Human_ environmental factors affecting the design of residential complexes, Honarha e Ziba Journal, No.8, Winter. [in Persian]

Golabchi, M.; Khalatbari, R.; Fazel, A., (2014). Participation of exploiters in the design process, Constructing the Social Solidarity of Mass Housing in Iran, Case Study: Housing in Parand Industrial Town, modiriat e Shahri Journal, 13th time, No. 35, Summer. [in Persian]

Grote, L.; Wang, D., (2009). Research Methods in Architecture, (translated by A. Ainifer), Tehran University Press, Tehran. [in Persian]

Hadizadeh Zargar, S.; Nastaran, M.; Ghasemi, V., (2013). Evaluation of Social Sustainability Indices Using the Analytical Network Process (ANP), Jameshenasi e Karbordi Journal, 24th time, No. 3, Fall. [in Persian]

Hashemnejad, H.; Feizi, M.; Rezaei, M., (2015). Design Strategies for Creating Sustainability in Housing in the Low-income Group in Tehran, Anjoman e Elmi Memari va Shahrsazi Journal, No. 9, Fall & Winter. [in Persian]

Iman, m.; Noshadi, M., (2011). Qualitative Content Analysis, Pazhuhesh Journal, 3rd time. No.2, Fall & Winter. [in Persian]

Jomepour, M.; Ebrahimi, A., (2005). Measurement and evaluation of the principles of social sustainability in residential complexes, Motaleat e Jameshenakhti e Shahri Journal, 5th time, No. 16, Fall. [in Persian]

Jomepour, M.; Najafi, Gh.; Shafia, S., (2012). Investigating the Relationship between Density and Social Stability in Tehran Municipality Areas, Geography va Barnamerizi Mohiti Journal, 23th time, No. 4, Winter. [in Persian]

Karami and others (2017). Key topics in the research methodology and essay writing, Pajhuheshhay e Daneshgahe e Tabriz, Tabriz. [in Persian]

Khakpour, B.; Bavan Puri, A., (2009). Investigation and analysis of inequality in levels of developmental in different regions of Mashhad, Danesh va toeseh, No. 27, Summer. [in Persian]

Lang, J., (2002). Creation of Architectural Theory: The Role of Behavioral Sciences in the Design of the Environment, (translated by A. Ainifer), Tehran University Press, Tehran. [in Persian]

Mansoori, S.; Jahanbakhsh, H., (2016). Measurement of Effective Components on Promoting Social Interactions and Social Integrity in Urban Spaces, Case Study: Modarres Street in Kermanshah, Anjoman e Elmi Memari va Shahrsazi Journal, No. 11, Winter. [in Persian]

Mardomi, K.; Qamari, H., (2011). Architectural Requirements for Suburban Space Sociability, modiriat e Shahri Journal, 9th time, No. 27, Spring & Summer. [in Persian]

Meshkini, A.; Borhani, K.; Shabanzadeh Namini, R., (2013). Spatial Analysis of Urban Sustainability Measurement (Case study: 22 areas of Tehran), Joghrafia Journal, 11th time, No. 39, Winter. [in Persian]

Mirjani, H., (2010). Logical reasoning as a research method, Soffeh Journal, 20th time, No. 50, Spring & Summer. [in Persian]

Mohammadi, M.; Ayatollahie, M. H., (2015). Factors Affecting the Sociability of Cultural Monuments, Case Study: Farshchian Cultural Center of Isfahan, Name e Mamari va Shahrsazi Journal, 13th time, No. 15, Summer & Fall. [in Persian]

Noqrekar, A.; Hamze Nejad, M.; Bagheri, H., (2014). Sociability in the courtyard of the Iranian house (recognizing the characteristics of the presence in the courtyard through the analysis of cinematic sequences), Anjoman e Elmi Memari va Shahrsazi Journal, No. 7, Spring & Summer. [in Persian]

Osmond H., (1957). Function as the Basis of Psychiatric Ward Design, Holt Rinehart and Winston, NewYork..

Pasalar, C., (2003).The effects of spatial layout on students’ interactions in middle schools: Multiple case analysis. unpublished thesis for degree of doctor of philosophy Faculty of North Carolina State University.

Piribabai, M. T.; Karami, I., (2011). Dissatisfaction with the location around the restored sites; Case study: residential location around Shaheed Noavab Safavi Avenue in Tehran, Modiriyat e Shahri Journal, 9th time, No. 27, Spring and Summer. [in Persian]

Poll, E., (2002). The Theoritical Background of the City Identity- sustainabilty Network, Environment and Behavior Journal, No. 34, 8- 28.

Pourmohammadi, M. R., (2007). Urban land use planning, Samt, Tehran. [in Persian]

Sajjadi Ghaemmaghami, P.; Pourdihimi, Sh.; Zarqami, I., (2011). Principles of Sustainability in Residential Complexes, Soffeh Journal, 20th time, No. 51, Fall & Winter. [in Persian]

Samimi Far, F.; Hamze Nejad, M., (2013). Validating the New Principles of Social Sustainability, Relying on Islamic Ethics (in residential areas), Pajhuheshhaye Mamari Eslami Journal, 1st time, No. 1, Winter. [in Persian]

Shahabian, P.; Piraeger, M., (2013). Surveying the level of social sustainability in Motahhari and 22 Bahman streets in Rasht, Memari va Shahrsazi Arrmanshahr Journal, 5th time, No. 11, Fall & Winter. [in Persian]

Shojaee, D.; Partovi, P., (2015). Factors Affecting the Establishment and Increase of sociability of Public Spaces in Different Scales of Tehran (Case Study: Public spaces of two neighborhoods and one district in Tehran, Bagh-e-Nazar Journal, 12th time, No. 34, Summer. [in Persian]

Shokoi, H., (2006). New perspectives on urban geography. first volume. Print 10th, Samt, Tehran. [in Persian]

Thin, N.; Lockhart, C.; Yaron, G., (2002). Conceptualising Socially Sustainable Development. Paper prepared for DFID and the World Bank, DFID, Mimeo.

Williams, K., (2000). Achieving Sustainable Urban Form: An Introduction, E & FN Spon, London.

Woodcraft, S., (2012). Social Sustainability and New Communities: Moving from Concept to Practice in the UK, Social and Behavioral Sciences Journal, No. 68, 29 – 42

Yazdani, S.; Teimuri, S., (2014). The Impact of Open Spaces of Residential Complexes on Increasing Social Interactions of Residents, (Case Study: Three Residential Complexes in Isfahan), Hoviat e Shahr Journal, 7th time, No. 15, Fall. [in Persian]

 Google earth V 6.2.2.6613. (October 21, 2004). Ardabil, Iran. 38° 14’ 42”N, 48° 19’ 48”E, Eye alt 12940 feet. http://www.earth.google.com [march 20, 2016]].