نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های معنایی تشکیل دهنده انتظام معنایی کوچه های بافت تاریخی شهر ساری و نشان دادن روابط میان آنها در قالب یک مدل پیشنهادی انجام شده است. انتخاب کوچه های بافت هسته تاریخی شهر ساری بعنوان موضوع پژوهش بدلیل دارا بودن درهم تنیدگی کالبدی-رفتاری بوده است که مجموعه ای دارای هویتی مشخص و قابل بازشناسی را پدید آورده است. هسته تاریخی شهر ساری، همچون بسیاری از بافتهای کهن شهری در ایران دارای سرمایه های اجتماعی زیادی است که در دل آن پنهان است. تاکنون کمتر به ارتباط رفتار و فضای شهری پرداخته شده است لذا در این پژوهش تلاش شد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با هدف اکتشاف منظومه معانی پنهان در پس رفتارها و فعالیت های جاری در کوچه های این بافت تاریخی، از روش تحقیق ترکیبی(کمی-کیفی) استفاده شد. برای گردآوری داده ها از روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد و سپس از تحلیل‌های آماری اکتشافی برای تدقیق مؤلفه ها و در ادامه جهت بررسی تجربی مدل نظری از معادلات ساختاری جهت تدوین و آزمون مدل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مجموعه ای از معانی درایجاد مدل نهایی انتظام معنای کوچه نقش دارند. به نظر می رسد 17 مؤلفه اصلی در شکل گیری انتظام معنایی کوچه نقش دارند که شامل کسب احترام و تایید اجتماعی، هویت اجتماعی، روابط کودکان، روابط با همسایگان، قلمروپایی، همراهی همسایگان، همنوع دوستی، خود ابرازی، خاطره‌آفرینی، حس تعلق به مکان، آرامش درونی، تسخیر شخصی، احساس امنیت، کنترل‌گری محیط، تسلط بر مکان، سنتهای فرهنگی و ثبات روابط اجتماعی می باشند. این مؤلفه ها در چهار منظومه اصلی موقعیت اجتماعی فرد در کوچه، احساسات درونی فرد، روابط فرهنگی و سنت قابل دسته بندی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the Semantic Regulation parameters of Sari Historical Tissue Alleys

نویسندگان [English]

  • Rasoul Abdi 1
  • mehdi saedvandi 2
  • Abdolmajid Nourtaghani 3

1 PhD Student of Architecture. Isfahan University of Art. Isfahan. Iran

2 Assistant Professor .Faculty of Urban and Architecture. Isfahan University of Art. Isfahan. Iran

3 Assistant Professor. Faculty of Architecture. Golestan University. Gorgan.Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the semantic components of semantic order of alleys in the historical context of Sari and to show the relationships between them in the form of a proposed model. The selection of alleys in the historical core of Sari as the subject of research has been due to having physical-behavioral entanglement that has created a complex with a clear and recognizable identity. The historical core of Sari has a lot of social assets like many ancient urban contexts in Iran that is hidden in its fabric. So far, less attention has been paid to the relationship between behavior and urban space, so, an attempt was made to investigate this issue in this study. In order to explore the system of hidden meanings behind the current behaviors and activities in the alleys of this historical context, the combined research method (quantitative-qualitative) was used. Observation, interview and questionnaire methods were used to collect data and then exploratory statistical analysis was used to verify the components and then to constructively evaluate the theoretical model of the structural equations to develop and test the model. The results showed that a set of meanings are involved in creating the final model of alley meaning regulation. There seem to be 17 main components involved in the formation of the semantic order of the alley, which include gaining social respect and approval, social identity, children's relationships, relationships with neighbors, territory, neighborliness, altruism, self-expression, memory creation, sense of place, inner peace, personal conquest, sense of security, control of the environment, domination of place, cultural traditions and stability of social relations. These components can be categorized into four main systems: one's social status in the alley, one's inner feelings, cultural relations, and tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning order
  • regulation
  • alley meaning
  • meanings of behavioral activities
  • historical context of the city